Get Adobe Flash player

แนะนำบริการ

ข้อแนะนำการติดต่อราชการกับกองต่างๆ

1. สำนักปลัดเทศบาล

     ทะเบียนพาณิชย์  

 

2. กองวิชาการและแผนงาน

3. กองคลัง

 

4. กองช่าง

4.1 ก่อสร้างอาคาร

4.2  รื้อถอนอาคาร

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. คู่มือประชาชน