7.24 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรีและประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต

1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลครูเทศบาล

2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 60) พ.ศ. 2561  

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2561

5.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ. 2561

6.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2561

8.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2561

9.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

10.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

11.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

12.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

13.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

14.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

15.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562

16.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

17.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

18.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2562

19.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

20.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

21.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563

22.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563

23.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2563

24.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

25.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564

26.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2564

27.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 71) พ.ศ. 2564

28.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 72) พ.ศ. 2564

29.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 73) พ.ศ. 2564

30.ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

31.ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

32.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

33.ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

34.ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564