Get Adobe Flash player

สัญลักษณ์ ความหมาย

ตรา สัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ใช้ตราสัญลักษณ์เดิม ตามที่คณะกรรมการสุขาภิบาลจันทนิมิตได้ประชุมกัน ซึ่งลงความเห็นว่า เนื่องจากตำบลจันทนิมิตไม่มีประวัติ และตำนานมาก่อน จึงได้ลงมติให้จัดทำดวงตราสัญลักษณ์ให้มีรูปพระจันทร์ขึ้นจากน้ำทะเล โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อของจังหวัดและตำบล ส่วนทะเลนั้น มีความเห็นว่า จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ริมทะเล

 

 

ดังปรากฎอยู่ในดวงตรานี้