Get Adobe Flash player

ประวัติชุมชน

ชุมชนและสังคม 

ตำบลจันทนิมิตมีจำนวนประชากร ประมาณ ๑๔, ๐๐๐ คน ๖,๖๑๖ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ๑,๙๖๕ คน        ต่อตารางกิโลเมตร

แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ หมู่บ้าน 11 ชุมชน ดังนี้

หมู่บ้าน

หมู่ ๑ หัววัง หมู่ ๒ คลองขนอน หมู่ ๓ ท้ายวัด หมู่ ๔ หลังวัด หมู่ ๕ ท่าเรือจ้าง หมู่ ๖ วัดไผ่ล้อม หมู่ ๗ ตรอกประดู่           หมู่ ๘ บ้านขอม หมู่ ๙ วัดจันทร์

ชุมชน

ชุมชน ๑ หัววัง ชุมชน ๒ คลองขนอน ชุมชน ๓ ท้ายวัด ชุมชน ๔ หลังวัด ๔ หลังวัด ชุมชน ๕ สันติสุข ชุมชน ๖ ท่าเรือจ้าง ชุมชน ๗ วัดไผ่ล้อม ชุมชน ๘ บ้างล่าง ชุมชน ๙ ตรอกประดู่ ชุมชน ๑๐ เขื่อนยาง ชุมชน ๑๑ วันจันทร์

ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์ ๕๐% ศาสนาพุทธ ๔๐% ศาสนาอิสลาม ๑๐ % ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเจียรนัยพลอยและประกอบอาชีพค้าขาย มีโรงงานเจียรนัยพลอยหลายแห่ง และมีศูนย์อัญมณีเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดจากการค้าขายพลอยและอัญมณี เฉลี่ยรายได้ประชากรจันทนิมิต ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ต่อปี ตำบลจันทนิมิตมีทั้งสถานที่สำคัญทางศาสนาที่มีประวัติอันยาวนาน เช่น โบสถ์โรมันคาทอลิก พระนอนวัดไผ่ล้อม และมีการสืบสานประเพณีที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอันดีงาน คืองานลอยกระทงวัดจันทนาราม

ประวัติการเริ่มประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม

เนื่องจากวัดจันทนารามอยู่ติดแม่น้ำซึ่งมีกระแสไหลเชี่ยวในฤดูน้ำหลาก ดังนั้นเพื่อป้องกันวัด  มิให้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลง พระครูปลัดแสงเจ้าอาวาส ท่านจึงได้ขอบริจาคทรัพย์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาค สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จัดหาศิลาแลงและหินมาถม

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ เห็นว่าควรจัดทอดผ้าป่าหินขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดงานในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ มีผู้นำกระจาดใส่หินลงเรือประดับธงทิวโคมไฟสวยงาม จัดขบวนแห่มารวมกันที่หน้าวัดจันทนาราม เวลา ๒๔.๐๐น. จึงถวายผ้าป่าและลอยกระทงกันตามประเพณี เรียกงานนี้ว่า งานทอดผ้าป่าหินและพิธีลอยกระทง ซึ่งจัดงานมาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ ๘๔ ปี ซึ่งในปัจจุบันงานประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม คงเหลืออยู่แต่งานลอยกระทงวันจันทร์ เพราะปัจจุบันเรามีเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้ว

นอกจากนี้ยังมี การแข่งขันเรือยาวประเพณี การประกวดกระทง การประกวดประทีบโคมแขวน การประกวดนางนพมาศ ในปัจจุบันเทศบาลเมืองจันทนิมิตเป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับวัดจันทนาราม

 

 

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลจันทนิมิต 

ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งเป็นศูนย์นำร่องของภาคตะวันออก โดยมีเทศบาลเมืองจันทนิมิต      เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงานและงบประมาณ และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในชุมชนตำบลจันทนิมิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยมิติทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน