Get Adobe Flash player

สารจากนายกเทศมนตรี

คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง รักษาวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการดี โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของคณะเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติ ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องในเขตความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อนำพาท้องถิ่นก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการเปิดรับข้อมูลและปรับปรุงการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลจันทนิมิต ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ

 


นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต
 

 

 

nayok