Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2554

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี......๒๕๕๔....................

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ

ที่เสร็จ

จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน 

ร้อยละ 

จำนวน 

ร้อยละ 

จำนวน 

ร้อยละ 

จำนวน 

ร้อยละ 

จำนวน 

ร้อยละ 

จำนวน 

ร้อยละ 

๑.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

-

-

-

-

-

-

๑๔.๒๘๕

-

-

๑๔.๒๘๕

๓.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรม

ชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

๑๐

๗๑.๔๓

-

-

-

-

๑๔.๒๘๕

-

-

๑๒

๘๕.๗๑๕

๕.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 

๑๐

๗๑.๔๓

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๔

๑๐๐

 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี..........๒๕๕๔.......................

ยุทธศาสตร์

งบปกติ

เงินสะสม

รวม

จำนวนเงิน 

ร้อยละ 

จำนวนเงิน 

ร้อยละ 

จำนวนเงิน 

ร้อยละ 

๑.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

๒.  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

-

-

-

-

-

-

๓.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-

-

-

-

-

-

๔.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

๒๙๒,๙๒๗

๑๐๐

-

-

๒๙๒,๙๒๗

๑๐๐

๕.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

-

-

รวม 

๒๙๒,๙๒๗

๑๐๐

-

-

๒๙๒,๙๒๗

๑๐๐

 

ส่วนที่ ๓   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี........๒๕๕๔................

โครงการ

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

๑.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

-

-

๒.  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

-

-

-

-

-

๓.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-

-

-

-

-

๔.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

-

-

-

-

-

๕.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-