บทที่ ๒

ส่วนที่  ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองจันทนิมิต   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๙  หมู่บ้าน   ๑๑   ชุมชน         โดยพื้นที่ของเขตเทศบาลครอบคลุมเมืองจันทนิมิตทั้งหมด  และมีจำนวนพื้นที่รวมทั้งสิ้น  ๗.๑  ตารางกิโลเมตร  หรือ   ๔,๔๓๗.๕  ไร่    ซึ่งมีอาณาเขต    ดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่  ๑   ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกตรงปากทางแยกคลองเกาะฝั่งใต้ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่บนทางแยกลำรางหนองปึกและคลองข่าฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓   ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๓๑๕๐   จากหลักเขตที่ ๓    ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๔   ซึ่งตั้งอยู่ทางแยกคลองข่า  คลองพลับพลาและคลองกรวด ฝั่งใต้จากหลักเขตที่  ๔   เลียบคลองกรวดฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่ ๕   ซึ่งตั้งอยู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๕๔  จากหลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่  ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสระบาปฝั่งตะวันตก

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๖  เลียบริมคลองสระบาปฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่  ๗     ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่  ๗   เลียบริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ ๑

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

ก.   เส้นทางคมนาคมสายหลักในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง และสัญจรไปมาติดต่อกันระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง สามารถใช้ถนนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางหลวงจังหวัดสายสำคัญ   ๒    สายหลัก    คือ

(๑)    ทางหลวงจังหวัด หมายเลข   ๓๑๕๐    ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓-               ริมแม่น้ำจันทบุรี

(๒)    ทางหลวงจังหวัด หมายเลข   ๓๑๕๔   ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓– สะพานตรีรัตน์

. แผนที่แสดงเขตเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมและการจราจร

(๑)  ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม    และใช้สำหรับการจราจรภายในเขตเทศบาลเมือง

จันทนิมิต มีทั้งถนนสายหลักและสายรอง ตามชุมชนต่างๆในพื้นที่โดยมีถนนสายหลักที่สำคัญ จำนวน ๑๒ สาย  ดังต่อไปนี้

ที่

ชื่อถนน

ลักษณะสภาพถนน

ขนาด 

(ผิวจราจร)

กว้าง (เมตร)

ยาว (เมตร)

๑๐

 

๑๑

๑๒

จันทนิมิต ๑

จันทนิมิต ๒

จันทนิมิต ๓

จันทนิมิต ๔

จันทนิมิต ๕

ภิญญสาสน์

มหาราช ๒

พิศาลธีรคุณ (วัดไผ่ล้อม)

ริมน้ำหนองปึก

ริมน้ำหนองปึกสายใน

 

ท่าทรายเก่า

เลียบแม่น้ำจันทบุรี

ลาดยาง

คสล.

ลาดยาง

คสล.

ลาดยาง

คสล.

คสล.

คสล.

คสล.

คสล.ต่อด้วย

ถนนดินลูกรัง

คสล.

คสล. ต่อด้วย ดินลูกรัง

๖.๐๐

๖.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๑๔.๐๐

๑๒.๐๐

๑๔.๐๐

๖.๐๐

๖.๐๐

๖.๐๐

๓.๕๐

๘.๐๐

๕.๐๐

๒๕๐.๐๐

๑,๔๔๙.๐๐

๑๙๙.๐๐

๔๗๓.๐๐

๒,๘๕๐.๐๐

๔๕๓.๕๐

๖๘๘.๐๐

๔๗๐.๕๐

๕๗๑.๐๐

๒๖๐.๕๐

๔๓๘.๐๐

๑๔๑.๐๐

๖๑๖.๐๐

 

(๒)    สะพานในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีจำนวน ๑๑ แห่ง ดังนี้

๑.  สะพานตรีรัตน์  ถนนตรีรัตน์                                ๗.   สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนจันทนิมิต  ๑

๒.  สะพานทองดำรงค์รัตน์  ถนนริมน้ำ                         ๘.   สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนจันทนิมิต  ๒

๓.  สะพานข้ามคลองข่า  ถนนริมน้ำ                             ๙.   สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนสันติสุข

๔. สะพานข้ามหนองปูน  ถนนริมน้ำ                           ๑๐.   สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนตรีรัตน์

๕.  สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนเจียมจิระเศรษฐ      ๑๑.   สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนเลียบแม่น้ำ

๖.  สะพานข้ามคลองขนอน  ถนนวัดไผ่ล้อม- อารามคาแมล


การประปา 

(๑)    ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต  มีน้ำประปาใช้จำนวนรวม

๕,๙๒๐   ครัวเรือน

(๒)    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ เป็นหน่วยงาน

เจ้าของกิจการที่ผลิตและให้บริการด้านน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี  รวมถึงในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

 

(๓)   ปริมาณน้ำประปาที่สำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรีผลิตได้   จำนวน  ๕๒,๘๐๐

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำประปาที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่เฉลี่ย ๘,๘๕๐  ลูกบาศก์เมตร  ต่อวัน

(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา ได้มาจากแม่น้ำจันทบุรี    และแหล่งน้ำจากเขื่อนยางบริเวณเหนือวัดจันทนาราม

ไฟฟ้า 

(๑)    จำนวนบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจังหวัด

จันทบุรี  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน   ๕,๙๖๐    ครัวเรือน

(๒)    พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ ๙๕   เป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน

ตึกแถวและอาคารพาณิชย์ ส่วนอีกร้อยละ ๕ เป็นไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนนสาธารณะรวมถึงตรอก  ซอย  ทั่วไปในเขตเทศบาล

การสื่อสาร 

(๑)    จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากองค์การ

โทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี  จำนวน  ๑,๓๙๐  เลขหมาย

(๒) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่  จำนวน  ๓๔  เลขหมาย

ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

- พื้นที่พักอาศัย                                       - พื้นที่เกษตรกรรม

- พื้นที่พาณิชยกรรม                                 - พื้นที่อุตสาหกรรม

- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา,ศาสนา                   - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

- พื้นที่ว่าง,สวนสาธารณะ/นันทนาการ

 

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

-    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ประกอบอาชีพค้าขาย  ธุรกิจ           การพาณิชยกรรม   รับราชการ  และลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ   อาชีพภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ รวมถึงอาชีพรับจ้างทั่วไป

-         อาชีพค้าขายและพาณิชยกรรม เป็นการประกอบธุรกิจการค้า    ศูนย์การค้า

ร้านค้าขาย    ห้างหุ้นส่วน/บริษัท    กิจการค้าขนาดเล็กรวมถึงหาบเร่และแผงลอย

-         อาชีพภาคเกษตรกรรม อาทิ การเพาะปลูกพืช   การทำสวน   ทำไร่    และ

เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น

-         อาชีพภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทั่วไป ประเภทรับซ่อม

รถยนต์และเครื่องยนต์     โรงกลึงและเชื่อมโลหะ        และอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือน       ได้แก่

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร     การเจียรไนพลอย      การตัดเย็บเสื่อ    และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ

จากเสื่อ  เป็นต้น

-    อาชีพด้านการบริการ   เช่น   ธุรกิจโรงแรม    ภัตตาคาร    ร้านอาหารและ                  ร้านเสริมสวย  ฯลฯ

การเกษตรกรรม

-     ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประชาชนมีอาชีพเพาะปลูกพืช และทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะในหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ซึ่งมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก

-     จำนวนครัวเรือนของประชาชนที่มีอาชีพในภาคเกษตรกรรม  จำนวน   ๔๕ครัวเรือน  โดยคิดเป็นพื้นที่รวม  ๑๖๒  ไร่

-     ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ   ได้แก่   พืชผักต่าง  ๆ  และผลไม้   เช่น    เงาะ มังคุด    เป็นต้น

การพาณิชยกรรมและบริการ

(๑)    สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก.   สถานีบริการน้ำมัน                               จำนวน   ๔  แห่ง

ข.   สถานีบริการแก๊ส LPG               จำนวน  ๑  แห่ง

ค.   ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า                    จำนวน    ๑  แห่ง

ง.   ตลาดสด (เอกชน)                                 จำนวน   ๒  แห่ง

(๒)   สถานประกอบการเทศพาณิชย์

ก. โรงฆ่าสัตว์ (เทศบาล)                             จำนวน   ๑  แห่ง

(๓)   สถานประกอบการด้านบริการ

ก. โรงแรม                                               จำนวน   ๔  แห่ง

ข. ธนาคาร                                                จำนวน   ๖  แห่ง

ค. โรงภาพยนตร์ (มินิเธียเตอร์)                      จำนวน   ๑  แห่ง

 

การอุตสาหกรรม 

ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตส่วนใหญ่   จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กทั่วไป ซึ่งเป็นประเภท  ร้านรับซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่าง ๆ และโรงพิมพ์ รวมถึงอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น   เจียรไนพลอย  เป็นต้น

 

การท่องเที่ยว 

ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต เป็นการท่องเที่ยวใน

ด้านสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปของศาสนสถานเกี่ยวกับโบสถ์ วัดวาอารามที่สวยงาม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่

-         วัดโรมันคาทอลิค  เป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งเป็นศิลปะแบบกอธิค โดยตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนัง เป็นภาพทาง

คริสตศาสนาที่งดงาม

-         พระอารามหลวงวัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี มีกุฏิและศาลา

การเปรียญเป็นไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี และพระอุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบชาติที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่ด้วย

 

ด้านสังคม 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๑  ชุมชน  ประกอบด้วย

ชุมชนที่  ๑   หมู่ที่  ๑           ชื่อชุมชน  หัววัง

ชุมชนที่  ๒   หมู่ที่  ๒           ชื่อชุมชน  คลองขนอน

ชุมชนที่  ๓   หมู่ที่  ๓          ชื่อชุมชน  ท้ายวัด

ชุมชนที่  ๔   หมู่ที่  ๔          ชื่อชุมชน  หลังวัด

ชุมชนที่  ๕   หมู่ที่  ๔          ชื่อชุมชน  สันติสุข

ชุมชนที่  ๖   หมู่ที่  ๕           ชื่อชุมชน  ท่าเรือจ้าง

ชุมชนที่  ๗   หมู่ที่  ๖          ชื่อชุมชน  วัดไผ่ล้อม

ชุมชนที่  ๘   หมู่ที่  ๗          ชื่อชุมชน  บ้านล่าง

ชุมชนที่  ๙   หมู่ที่  ๗          ชื่อชุมชน  ตรอกประดู่

ชุมชนที่  ๑๐  หมู่ที่  ๘         ชื่อชุมชน  เขื่อนยาง

ชุมชนที่  ๑๑  หมู่ที่  ๙         ชื่อชุมชน  วัดจันท์

ศาสนา 

(๑)    ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๔๐  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

วัดจำนวน  ๒   แห่ง

(๒)    ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

โบสถ์คริสต์ จำนวน ๒ แห่ง

(๓)   ผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๑๐  ของจำนวนประชากร

ทั้งหมดในเขตเทศบาล

 

วัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 

ก.       ประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน  โดยมี

การตกแต่งและจัดขบวนแห่กระทงที่ส่งเข้าร่วมพิธีการประกวดกระทง การแข่งขันเรือยาวประจำปี ซึ่งจัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดจันทนาราม

การศึกษา 

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีข้อมูลการศึกษาของประชากร สรุปได้ ดังนี้

(ข้อมูลจาก สพฐ.เขต ๑   อำเภอเมืองจันทบุรี)

สังกัด 

ท้องถิ่น 

สพฐ.

สช.

รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑)จำนวนโรงเรียน

(๒)จำนวนห้องเรียน

(๓)จำนวนนักเรียน

(๔)จำนวนครู อาจารย์

(๕) จำนวนผู้ช่วยครู

ระดับก่อนประถมศึกษา 

(๑)จำนวนโรงเรียน

(๒)จำนวนห้องเรียน

(๓)จำนวนนักเรียน

(๔)จำนวนครู อาจารย์

(๕) จำนวนผู้ช่วยครู

ระดับประถมศึกษา 

(๑) จำนวนโรงเรียน

(๒)จำนวนห้องเรียน

(๓)จำนวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)

(๑)จำนวนโรงเรียน

(๒)จำนวนห้องเรียน

(๓)จำนวนนักเรียน

จำนวนครูรวม 

 

 

 

๑๐๐

 

๑๑๕

-

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

๖๔

-

-

 

๒๓

๔๓๖

 

๑๑

๓๒๑

๕๖

 

 

 

-

-

-

-

-

 

๑๗

๔๗๔

-

-

 

๕๙

๒,๐๘๖

 

๕๖

๒,๓๙๙

๒๒๓

 

 

 

๑๐๐

 

๒๖

๖๕๓

 

๘๒

๒,๕๒๒

 

๖๗

๒,๗๒๐

๒๗๙

 

สนามกีฬา/สระว่ายน้ำ/สนามเด็กเล่น/อื่น ๆ ในเขตเทศบาล 

๑.      สนามฟุตบอล               จำนวน  ๕   แห่ง

๒.    สนามบาสเก็ตบอล        จำนวน  ๔   แห่ง

๓.     สนามตะกร้อ                จำนวน  ๕  แห่ง

๔.     สนามเด็กเล่น               จำนวน  ๖  แห่ง

การสาธารณสุข 

(๑) โรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

- เอกชน                    จำนวน      ๑                 แห่ง

- เตียงคนไข้              จำนวน    ๑๐๐ - ๑๕๐  เตียง

(๒)   สถานีอนามัย               จำนวน      ๑                 แห่ง

(๓)   ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารักษาพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข  ได้แก่

๑. ไข้หวัด

๒. ล้างแผลทั่วไป

๓. ความดันโลหิตสูง

๔. โรคระบบทางเดินหายใจ

๕. โรคเบาหวาน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( ๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๒๕๕๓) ในเขตเทศบาล จำนวน  ๑๐ ครั้ง

(๒) รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน ๕   คัน แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน้ำ)

ก.      คันที่ ๑ จุน้ำได้ ๒,๐๐๐  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

ข.   คันที่ ๒ จุน้ำได้  ๕,๐๐๐ ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

ค.   คันที่ ๓ จุน้ำได้ ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

ง.   คันที่ ๔ จุน้ำได้ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙

จ.   คันที่ ๕ จุน้ำได้ ๔,๐๐๐ ลิตร     ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙

(๓) เรือท้องแบนและเรือยาว                                              จำนวน    ๑        ลำ

(๔) รถยนต์บรรทุกเครื่องหาบหามตรวจการดับเพลิง               จำนวน    ๑        คัน

(๕) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                                          จำนวน    ๔     เครื่อง

(๖) พนักงานดับเพลิง                                                         จำนวน   ๓๒       คน

(๗) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     จำนวน   ๔๕       คน

(๘) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา                     จำนวน     ๔       ครั้ง

 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ทิศทางลมในแต่ละฤดู 

-     ฤดูร้อน      มีลมฝ่ายใต้พัดผ่าน  อากาศจะร้อนอบอ้าวและมีฝนตกในบางครั้งซึ่งเป็นลมพายุฤดูร้อน

-      ฤดูฝน        จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมพัดผ่าน ทำให้อากาศร้อนชื้นอบอ้าว

และมีฝนตก

-      ฤดูหนาว    มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากประเทศจีนและประเทศไทยตอนบน

มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง  (ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศจังหวัดจันทบุรี)

แหล่งน้ำ 

(๑)    หนองสาธารณประโยชน์  จำนวน   ๒   แห่ง  ได้แก่

๑.๑ หนองปึก  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  ๔๘,๐๐๐   ลบ.ม.

๑.๒ หนองต้นโพธิ์  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ลบ.ม.

 

การระบายน้ำ 

(๑) พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ ๘๐  ของพื้นที่ทั้งหมด

(๒)    ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  ๗  วัน ประมาณช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๙

ขยะ 

๑.    ขยะที่กำจัดได้จำนวน   ๑๓  ตัน     ลบ.หลา/วัน

๒.    กำจัดขยะโดยวิธี     ฝังกลบ

๓.    ที่ดินสำหรับกำจัดขยะตั้งอยู่ที่   อำเภอมะขาม ห่างจากเทศบาลเป็นระยะทาง

๑๐  กิโลเมตร

๔.    ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน  ๕๘   ไร่

๕.        เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก      จำนวน  ๑๐   ไร่

๖.     คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก      ๑   ปี

(เทศบาลเมืองจันทนิมิต นำขยะไปกำจัด ณ โรงกำจัดขยะของเทศบาล

เมืองจันทบุรี    ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่    อำเภอมะขาม    จังหวัดจันทบุรี)

 

ด้านการเมือง – การบริหาร

การบริหาร  องค์กรเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ประกอบด้วย  สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

๑.    สภาเทศบาล  ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต   มีสมาชิกสภา  จำนวน   ๑๘  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๔ ปี

๒.     นายกเทศมนตรี  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ  จำนวน  ๓   คน 

ในส่วนของข้าราชการประจำ ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทำหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมดูแลพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รับผิดชอบงานประจำทั่วไปทั้งหมดของเทศบาล มีรองปลัดเทศบาล           ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปลัดเทศบาล   มีอัตรากำลังดังนี้

(๑)    อัตรากำลัง สามารถแบ่งจำนวนอัตรากำลังของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาม

หน่วยงานได้ ดังนี้

- ปลัดเทศบาล                จำนวน  ๑   คน

- รองปลัดเทศบาล           จำนวน  ๒   คน

- สำนักปลัดเทศบาล มีพนักงานเทศบาลสามัญ   ๑๕  คน     มีลูกจ้างประจำ  ๕ คน  พนักงานจ้างทั่วไป    ๕๐  รวม    ๗๓  คน

กองคลัง มีพนักงานเทศบาลสามัญ   ๗  คน  มีพนักงานจ้างทั่วไป  ๒๒  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๑  คน  รวม  ๓๐  คน

กองช่าง มีพนักงานเทศบาลสามัญ  ๗  คน  มีลูกจ้างประจำ ๓  คน พนักงานจ้างทั่วไป      ๓๓  คน   รวม  ๔๓  คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพนักงานเทศบาลสามัญ  ๖ คน มีลูกจ้างประจำ ๕  คน   พนักงานจ้างทั่วไป   ๒๓  คน  รวม   ๓๔  คน

-  กองการศึกษา มีพนักงานเทศบาลสามัญ   ๓  คน พนักงานครูเทศบาล  ๓  คน   มีพนักงานจ้างทั่วไป   ๘  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๔   คน    รวม  ๑๙  คน

- กองวิชาการและแผนงาน มีพนักงานเทศบาลสามัญ  ๕  คน  มีพนักงานจ้างทั่วไป   ๗   คน  รวม    ๑๒   คน

จากข้อมูลอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองจันทนิมิต สรุปว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมทั้งหมด  ๒๑๐  คน  โดยแบ่งเป็น

๑. ปลัดเทศบาล                          จำนวน                 ๑        คน

๒. รองปลัดเทศบาล                    จำนวน                 ๒        คน

๓. พนักงานเทศบาลสามัญ           จำนวน              ๔๓       คน

๔. พนักงานครูเทศบาล                จำนวน                 ๔        คน

๕. ลูกจ้างประจำ                        จำนวน            ๑๓         คน

๖. พนักงานจ้างทั่วไป                   จำนวน          ๑๔๓         คน

๗. พนักงานจ้างตามภารกิจ            จำนวน     ๕       คน

รวม                  ๒๑๑     คน

การคลังท้องถิ่น 

การบริหารรายรับ – รายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ   ๒๕๕๑ -๒๕๕๔

ประเภท 

ปี ๒๕๕๑ 

ปี ๒๕๕๒ 

ปี ๒๕๕๓ 

ปี ๒๕๕๔ 

(ประมาณการ)

รายได้ 

๑. หมวดภาษีอากร

๒. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

๔.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

๖.หมวดรายได้จากทุน

๗. หมวดเงินอุดหนุน

๘. หมวดภาษีจัดสรร

๙.  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

๘,๗๑๒,๖๐๐

๑,๓๓๐,๖๐๐

๓๔๑,๓๘๒

-

๒๓๑,๗๘๔

๓,๒๐๐

๒๙,๔๙๓,๕๔๓

๒๘,๒๓๓,๘๖๙

-

 

 

๓๐

๓๕

๗๔

 

-

-

๕๓

๕๐

 

 

๙,๗๔๔,๙๙๔

๑,๙๓๘,๔๖๓

๓๓๔,๗๒๓

-

๖๗,๗๕๘

๑๔๔,๓๐๔

๒๖,๔๓๒,๐๗๐

๒๖,๕๐๑,๕๒๓

๑,๓๒๓,๗๐๐

 

๑๘

๓๐

๗๒

 

-

-

๕๘

๗๙

-

 

 

๑๐,๒๖๘,๙๙๔

๑,๗๘๔,๕๗๙

๒๑๒,๒๑๘

-

๒๗๓,๑๗๙

๔,๑๖๐

๑๕,๔๓๑,๖๖๐

๓๖,๓๒๙,๒๑๑

๑๑,๐๘๔,๕๖๔

 

 

๘๐

๒๐

๙๘

 

-

-

-

๗๙

-

 

 

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๓,๒๐๐

๒๔๒,๒๕๐

-

๘๐,๕๐๐

๕,๐๐๐

๒๔,๗๐๐,๐๐๐

๓๕,๒๔๔,๐๐๐

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

รวม

๖๘,๓๔๗,๒๗๓ 

๔๒ 

๖๖,๔๘๖,๙๘๓ 

๕๗ 

๗๕,๓๘๘,๕๖๗ 

๗๒,๐๗๔,๙๕๐ 

-

รายจ่าย 

๑.  รายจ่ายงบกลาง

๒.  รายจ่ายประจำ

๓.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน

๔.  รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ระบุวัตถุประสงค์

๕.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

๓,๙๘๙,๔๓๒

๔๘,๐๐๔,๖๙๒

๑๕,๘๑๑,๖๙๔

-

 

-

 

 

๔๑

๒๕

-

-

 

 

๗,๗๖๗,๑๙๕

๕๐,๘๗๖,๔๘๑

๔,๘๑๔,๔๑๒

๑,๖๖๗,๒๓๔

 

๑,๒๒๕,๔๖๖

 

๙๓

๖๗

-

-

 

๔๒

 

๑๔,๘๕๔,๘๗๔

๓๘,๙๗๗,๐๐๘

๒๖๕,๖๔๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๑,๓๕๐,๒๗๔

 

๓๙

๓๑

-

-

 

-

 

 

๙,๘๗๐,๐๒๙

๕๐,,๙๘๔,๖๒๑

๑๑,๒๒๐,๓๐๐

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

รวม 

๖๗,๘๐๕,๘๑๘ 

๖๖ 

๖๖,๓๕๐,๗๙๐ 

๐๒ 

๖๕,๕๔๗,๗๙๖ 

๗๐ 

๗๒,๐๗๔,๙๕๐

-