ส่วนที่ 6

ส่วนที่   ๖ 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเทศบาล  โดยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   หมวด ๖  ข้อ ๒๘  ได้กำหนดให้ผู้บริหารเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย   ได้แก่    ผู้แทนฝ่ายบริหาร    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาคม    รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเทศบาลคัดเลือก        ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไว้  ดังนี้

๑.     กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.    ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.    รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1   ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔.    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ลักษณะของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วนำไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ  ว่าเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้ติดตามและประเมินผลจะต้องทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ดังนี้

๑.     เพื่อขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา  และค่าใช้จ่าย

๒.    ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ  ทำให้การวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน

๓.    ในระหว่างมีการปฏิบัติงานถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนากับการปฏิบัติงานจะสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันได้

๔.    การประเมินผลทำให้ทราบความสำเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบ  และข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

๕.    เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง

๖.     ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด