บทที่ ๓ - ๔

ส่วนที่ ๓

ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๕  สาขาการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้พัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                     จำนวน       -      โครงการ

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์                                         จำนวน       ๒๗   โครงการ

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      จำนวน        -     โครงการ

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                 จำนวน       ๑๗   โครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                               จำนวน         ๑    โครงการ

การดำเนินงานในแผนพัฒนาที่ผ่านมานั้น  หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จะเป็นงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น เพราะงบประมาณของทางเทศบาลมีจำกัดและปัจจุบันการพัฒนาของเมืองได้เจริญเติบโตขึ้น จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและจากสาขาการพัฒนาพิจารณาได้ดังนี้

สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- การจราจรและขนส่งภายในเขตเทศบาลและบริเวณข้างเคียงมีความสะดวก  คล่องตัวและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

- สภาพถนน/ซอยสาธารณะและระบบระบายน้ำอยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน

- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกพื้นที่

- รักษาและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น

สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ปัญหามลภาวะจากขยะและสิ่งปฏิกูลลดลงอย่างมาก

-  สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากขึ้น

สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 

- ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

 สาขาการพัฒนาสังคม

- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น

- การระบาดของโรคติดต่อลดลง เช่นโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

- การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง

- ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

- ประชาชนมีความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป

สาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกทางการเมือง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นมากขึ้น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานที่ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนมี

สถานที่ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็วและน่าประทับใจเพิ่มขึ้น

 

ส่วนที่ ๔

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

๔.๑   วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองจันทนิมิต 

คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจพอเพียง รักษาวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการดี โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง

พันธกิจ 

๑.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๒.  จัดให้มีตลาด

๓.  จัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม

๔.  จัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาผู้ป่วย

๕.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๖.  จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา

๗.  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๘.  จัดให้มีและบำรุงทางบก  ทางน้ำและทางระบายน้ำ

๙.  จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๑๐. จัดให้มีการสาธารณูปการ

๑๑. รักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑๒. จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๑๔. จัดให้มีเครื่องดับเพลิง

๑๕. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๑๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย

๑๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๘. จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์

๑๙. จัดให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

๒๐. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประชาชน

๔.๒    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ด้าน และแต่ละยุทธศาสตร์ก็ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑     ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ  และท่าเทียบเรือ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒     พัฒนาระบบจราจร

แนวทางการพัฒนาที่ ๓     ปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ-ประปาให้อยู่ในสภาพดีและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนาที่ ๑     จัดการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒     ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓     จัดให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ ๔     จัดสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๕     ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติและถูกหลักสุขาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เด็ก เยาวชน เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนาที่ ๗     อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๘     ส่งเสริมสงเคราะห์เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคเอดส์    คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาที่ ๙     การพัฒนาคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐   พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑   ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และโรคระบาดในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒   ปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้อาคาร  สถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓   พัฒนาด้านการสร้างเครื่อข่ายประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑     สร้างจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒     ก่อสร้าง  และปรับปรุง  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธีและหลักสุขาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๓     ตรวจสอบและควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย  และน้ำทิ้งของที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ  ให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔     อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕     ปรับปรุงภูมิทัศน์   และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ให้มีระเบียบสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑     พัฒนาระบบบริหาร  และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้    ความสามารถ    คุณธรรมและ

จริยธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒     สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๓     ส่งเสริมขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๔     รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเสียภาษี

แนวทางการพัฒนาที่ ๕     ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๖     เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๗     พัฒนาอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ในการบริการ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑     พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒     ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ในด้าน

โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

๔.๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข

เป้าประสงค์

๑. เพิ่มมูลค่าการค้าผลไม้ปลอดสารพิษ

๒. เพิ่มมูลค่าการค้าอัญมณี

๓. จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น

๔. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. โครงการสร้างการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์

๒. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่อัญมณี

๓. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 

๑. จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๒. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้รองรับการผลิต การขายและการตลาดเกษตรอินทรีย์

๓. เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

๔. ขยายฐานลูกค้าระดับกลางและระดับสูง

๕. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ

๗. ขยายเครือข่ายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ

๘. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

๙. ส่งเสริมขยายพันธ์สัตว์น้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๑๐. สร้างพัฒนาการศึกษาแหละอาชีพเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

๑๑. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการขั้นพื้นฐาน

๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัด

๑๓. สร้างสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชน

๑๔. สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและปลอดภัย

๑๕. สร้างทุนของสังคมที่แบ่งปันและเอื้ออาทร

๑๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๔ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียงกับความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชน ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามเหมาะแก่การอยู่อาศัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตลอดจนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์  รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดนโยบายได้ดังนี้

๑.๑  พัฒนาปรับปรุง และขยายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เทศบาล ให้สอดคล้องกับความเจริญของท้องถิ่นตามมาตรฐานของผังเมือง  เช่น  ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ และให้มีการซ่อมบำรุงรักษา  เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

๑.๒  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอ

๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อการนันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการ

๑.๔  ปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล   เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  เป็นระเบียบ             เรียบร้อยและลดอุบัติภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

๑.๕  ปรับปรุงเพิ่มขยายประสิทธิภาพในการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ      ในบริเวณถนน ตลอด ซอย อย่างทั่วถึง

๑.๖  ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ดูคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

๑.๗  ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพิ่มรายได้ของประชาชน

๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์แก่ประชาชนเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

๒.๒  สนับสนุนส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน และองค์การต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๒.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ในระบบการเงินและสร้างความเป็นระบบในชุมชน

๓. การพัฒนาสังคม

๓.๑ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตให้ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง

๓.๑.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๓.๑.๒  พัฒนาและจัดระบบการศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๑.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ  ในท้องถิ่น  เพื่อสืบสานและถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก

๓.๒  ด้านการสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดบริการด้านสาธารณสุข จึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

๓.๒.๑ จัดการบริการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐาน

๓.๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุข    การดูแล

รักษาสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน เด็กเยาวชน  ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีโดยถ้วนหน้า

๓.๒.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง  และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

๓.๒.๔ จัดการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   เป็นเขตอนามัย  มีศูนย์การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ  ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งแพทย์แผนไทย

๓.๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๓.๓.๑  อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชน   ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น     สวยงาม   เหมาะแก่การอยู่อาศัย    และเป็นระเบียบเรียบร้อย    ตลอดจนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓.๒  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยใช้ระบบการบริหารจัดการ  และเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการปัญหาเรื่องขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.๓.๓  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอ

๓.๓.๔  ดำเนินการจัดทำเมืองน่าอยู่  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง  รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

๓.๕ ด้านสังคมสงเคราะห์

๓.๕.๑ ให้การสนับสนุนสวัสดิการ  เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดต่อโรคร้ายแรงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๓.๖  ด้านเคหะชุมชน

๓.๖.๑ สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในด้านความคิด  การบริหารจัดการ  ความต้องการของประชาชนในชุมชนของตนเอง

๓.๗  ด้านการกีฬา

๓.๗.๑ ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีพลานามัยที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด

๔. การพัฒนาการเมือง  การบริการ

๔.๑  ส่งเสริมพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร ให้เอื้อต่อการบริหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความเชื่อถือศรัทธาและมั่งคงในระบบเทศบาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กร   ระบบบริหาร   จัดหาทรัพยากรบุคคล    การเงินการคลัง  กฎ ระเบียบ เทศบัญญัติ  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  6 ประการ คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม

๔.๓  พัฒนาการให้บริการของเทศบาลทุกด้าน   โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากเทศบาลเป็นหลักสำคัญ โดยลดขั้นตอน ระยะเวลา ให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

๔.๔   ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการงานท้องถิ่น

๔.๕   พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการระวังรักษาป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนภัยอันตรายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๔.๖  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงานเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล

๔.๗  สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

๔.๘  ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าที่

๔.๙  ส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

**************************