Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

“คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง รักษาวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการดี โครงการสร้างพื้นฐานทั่วถึง เชื่อมโยงประชาคมอาเชียน “

เป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของคณะเทศมนตรีตำบลจันทนิมิต ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นภาระที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติ ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องในเขตความรับผิดชอบ

สารจากนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อนำพาท้องถิ่นก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการเปิดรับข้อมูลและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของเทศบาลจันทนิมิต ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกช่วยดลบัลดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ

นายสุกิจ  สฤษดิชัยนันทา

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

 


 

นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ นายกเทศมตรีเมืองจันทนิมิต ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการ     ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑.งานด้านการศึกษา อุดหนุน สนับสนุนและดำเนินการจัดการศึกษา ให้เป็นเลิศในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

๒.งานด้านการสาธารณสุข จัดการให้ประชาชนมีสุขภาพมีสุขภาพที่ดี เป็นเขตอนามัย มีศูนย์การสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งแพทย์แผนไทย

๓.งานด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำเมืองน่าอยู่ รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุรักษ์ แม่น้ำลำคลอง รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

๔.งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อสืบสานและถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก

๕.งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อสืบสานและถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก

๖.งานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้การสนับสนุนให้สวัสดิการ เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ        ผู้ติดเชื้อร้ายแรง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๗.งานด้านเคหะชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอิสระในด้านความคิด การบริหารจัดการ ความต้องการของประชาชนในชุมชนของตนเอง

๘.งานด้านกองช่าง ดำเนินการจัดระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า ให้ใช้การได้และปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ

๙.งานด้านการบริหารงานบุคคล ให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไว้ใจกัน เชื่อใจกัน ไม่โยนความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เกี่ยงหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เทศบาลนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกว่างานของกองใครเป็นกองนั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 

นายสุกิจ  สฤษดิชัยนันทา

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต