รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ. 2555

สารบัญ

-  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองจันทนิมิต

-  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

-  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทนิมิต

-  การวางแผนพัฒนาเทศบาล

-  การจัดทำงบประมาณ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  การใช้จ่ายงบประมาณ

-  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

-  บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๑

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๒

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๓

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๔

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๕

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทนิมิตเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเทศบาลเมืองจันทนิมิต ดังนี้

ก.        วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองจันทนิมิต 

คุณภาพชีวิตดี     เศรษฐกิจพอเพียง

รักษาวัฒนธรรมไทย     การบริหารจัดการดี

โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง

ข. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ด้าน และแต่ละยุทธศาสตร์ก็ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

แนวทางการพัฒนาที่  ๒ พัฒนาระบบจราจร

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ-ประปาให้อยู่ในสภาพดีและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  จัดการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  จัดให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่  ๔  จัดสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

แนวทางการพัฒนาที่  ๕  ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติและถูกหลักสุขาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่  ๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เด็ก เยาวชน เล่นกีฬาและกิจกรรม นันทนาการต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนาที่  ๗  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่  ๘  ส่งเสริมสงเคราะห์เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาที่  ๙  การพัฒนาคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐  พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑  ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และโรคระบาดในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒  ปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓  พัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์  ๓  ที่การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ก่อสร้างและปรับปรุง กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธีและหลักสุขาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ตรวจสอบและควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย  และน้ำทิ้งของที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  ๔  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  ๕  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีระเบียบสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาระบบบริหาร  และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนา และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ส่งเสริมขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่  ๔  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเสียภาษี

แนวทางการพัฒนาที่  ๕  ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  ๖  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่  ๗  พัฒนาอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ในการบริการ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ในด้านโบราณสถาน ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

ค.   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียงกับความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามเหมาะแก่การอยู่อาศัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายได้ดังนี้

๑.๑  พัฒนาปรับปรุง และขยายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เทศบาล ให้สอดคล้องกับความเจริญของท้องถิ่นตามมาตรฐานของผังเมือง  เช่น  ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ และให้มีการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

๑.๒  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอ

๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อการนันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการ

๑.๔  ปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล   เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  เป็นระเบียบเรียบร้อยและลดอุบัติภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

๑.๕  ปรับปรุงเพิ่มขยายประสิทธิภาพในการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะในบริเวณถนน ตลอด ซอย อย่างทั่วถึง

๑.๗  ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ

๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพิ่มรายได้ของประชาชน

๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

๒.๒  สนับสนุนส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน และองค์การต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๒.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบการเงินและสร้างความเป็นระบบในชุมชน

๓. การพัฒนาสังคม 

๓.๑ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตให้ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง

๓.๑.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๓.๑.๒  พัฒนาและจัดระบบการศึกษา

๓.๑.๓  ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๒  ด้านการสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดบริการด้านสาธารณสุข จึงกำหนดแนวทางไว้

๓.๒.๑  จัดการบริการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐาน

๓.๒.๒  สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุข การดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน เด็กเยาวชน  ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีโดยถ้วนหน้า

๓.๒.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

๔.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.๑  อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชน ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม   เหมาะแก่การอยู่อาศัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยใช้ระบบการบริหารจัดการ และเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการปัญหาเรื่องขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔.๓  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอ

๕. การพัฒนาการเมือง  การบริการ

๕.๑  ส่งเสริมพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร ให้เอื้อต่อการบริหาร และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน สร้างความเชื่อถือศรัทธาและมั่งคงในระบบเทศบาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๕.๒  พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบบริหาร จัดหาทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง กฎ ระเบียบ เทศบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๖ ประการ คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการ  มีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม

๕.๓  พัฒนาการให้บริการของเทศบาลทุกด้าน โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากเทศบาลเป็นหลักสำคัญ โดยลดขั้นตอน ระยะเวลา ให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

๕.๔  ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการงานท้องถิ่น

๕.๕  พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการระวังรักษาป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนภัยอันตรายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๕.๖  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงานเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล

๕.๗  สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

๕.๘  ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าที่

๕.๙  ส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ง.   การวางแผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  แผนพัฒนาเพิ่มเติม จำนวน ๕ ฉบับ และการแก้ไขแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๒ ครั้ง โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) รวม ๑๗๑ โครงการงบประมาณ  ๗๕๗,๕๐๐,๘๐๐  บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒๘

๗๑๘,๔๕๐,๗๐๐

๒๓

๑๐๕,๘๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๙๙,๗๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๔๖

๒๔,๕๙๗,๒๐๐

๓๑

๘,๘๔๒,๕๐๐

๒๔

๔,๙๐๙,๕๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒,๗๑๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๕๓,๕๕๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๘๕

๑๑,๕๓๗,๙๐๐

๑๘

๒๕,๙๓๙,๒๐๐

๓๒,๑๓๔,๒๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒๐๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐

 

รวม

 

๑๗๑

 

๗๕๗,๕๐๐,๘๐๐

 

๗๘

 

๑๔๑,๓๕๖,๗๐๐

 

๔๖

 

๑๑๐,๗๓๘,๔๐๐

จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(๒๕๕๕-๒๕๕๗) และแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ทั้ง ๕ ฉบับ สามารถสรุปโครงการ     ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๖๑

๘๕๑,๔๗๕,๔๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๑๐๗

๔๘,๘๙๙,๒๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑๕

๕๖,๙๖๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑๑๗

๗๖,๑๒๘,๓๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒๙๕,๐๐๐

 

รวม

 

๓๐๙

๑,๐๓๓,๗๕๗,๙๐๐

โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

และแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ทั้ง ๕ ฉบับ

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) และแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)

ทั้ง ๕ ฉบับ ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน  ๓๐๙   โครงการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  ๖๑  โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์   จำนวน  ๑๐๗  โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จำนวน ๑๕  โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   จำนวน  ๑๑๗  โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   จำนวน ๙  โครงการ

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

และแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ทั้ง ๕ ฉบับ

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) และแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)

ทั้ง ๕ ฉบับ ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน ๑,๐๓๓,๗๕๗,๙๐๐ บาท 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  ๘๕๑,๔๗๕,๔๐๐  บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘,๘๙๙,๒๐๐  บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณที่ตั้งไว้

จำนวน ๕๖,๙๖๐,๐๐๐  บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณที่ตั้งไว้  จำนวน  ๗๖,๑๒๘,๓๐๐  บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  ๒๙๕,๐๐๐  บาท

จ.  การจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕ 

เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๖๒ โครงการ และงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ จำนวน  ๒๑,๐๔๘,๘๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏ 

ในแผนสามปี  

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

และแผนเพิ่มเติม จำนวน ๕ ฉบับ 

การนำโครงการมาตั้งงบประมาณ 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๖๑

๒,๘๖๓,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

 

๑๐๗

๒๕

๑๐,๖๙๘๙๘๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

๑๕

๒,๐๑๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

๑๑๗

๒๙

๕,๔๓๑,๘๖๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

๔๕,๐๐๐

 

รวม

 

 

๓๐๙

๖๒

 

๒๑,๐๔๘,๘๔๐

 

งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนภูมิแสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จำนวน  ๒,๑,๐๔๘,๘๔๐  บาท

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  ๒,๘๖๓,๐๐๐  บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๖๙๘,๙๘๐  บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณที่ตั้งไว้

จำนวน  ๒,๑๐๑,๐๐๐  บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณที่ตั้งไว้  จำนวน  ๕,๔๓๑,๘๖๐  บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  ๔๕,๐๐๐  บาท

ฉ  การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕และโครงการที่โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๕๑๗,๒๐๔.๘๔  บาท

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๓,๙๐๖,๘๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

 

๒๖

๘,๐๗๔,๖๙๘.๘๔

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

๒,๓๖๐,๖๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

๒๙

๖,๑๕๕,๑๐๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

๒๐,๐๐๐

 

รวม

 

๖๕

๒๐,๕๑๗,๒๐๔.๘๔

งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนภูมิแสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จำนวน  ๒๐,๕๑๗,๒๐๔.๘๔ บาท

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  ๓,๙๐๖,๘๐๐  บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘,๐๗๔,๖๙๘.๘๔  บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณที่ตั้งไว้

จำนวน ๒,๓๖๐,๖๐๐  บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณที่ตั้งไว้  จำนวน  ๖,๑๕๕,๑๐๖  บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท

ฌ.  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งหมด  ๑  โครงการ                                               

๑.  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มี  ๑๖  โครงการ  จากโครงการทั้งหมด  ๖๕  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๖๒    ปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องมาจาก                 

๑.  ปัญหาด้านงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไป) มาล่าช้า  จึงทำให้การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                               

๒.  มีโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน  จึงจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณจากโครงการที่บรรจุไว้ไปดำเนินการโครงการที่เร่งด่วนกว่า

๓.  มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้บางโครงการดำเนินการไม่ทันตามปีงบประมาณ