Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติ


 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองจันทนิมิต 

อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  สำนักปลัดเทศบาล 

……………………………………………. 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     31,077,770   บาท    แยกเป็น  

1. งบกลาง         ตั้งไว้รวม         9,776,610   บาท    แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย      ตั้งไว้     6,925,442  บาท      แยกเป็น 

เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย   ดังนี้ 

1.1.1   ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 2000/55/2548  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 งวดที่ 4 แยกเป็นเงินต้น 4,595,928.08 บาท ดอกเบี้ย  949,513.50 บาท รวมทั้งสิ้น  5,545,441.58 บาท ตั้งไว้ 5,545,442 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 545,442 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411))

1.1.2   ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน  เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ  อาคารสำนักงานใหม่ของเทศบาล  ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 ระยะเวลากู้ 15 ปี เริ่มชำระเงินกู้ งวดที่ 1 หลังจากรับเงินกู้ครบจำนวน 1 ปี ระหว่างเริ่มผ่อนชำระเทศบาลฯ ต้องชำระเงินต้น จำนวน  860,000 บาท ดอกเบี้ย จำนวน  520,000 บาท รวมเป็นเงิน  1,380,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411))

1.2  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     ตั้งไว้รวม    2,751,168    บาท      แยกเป็น

1.2.1  ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย            ตั้งไว้     100,000    บาท     

เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411))

1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                   ตั้งไว้    100,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาลฯ การทาสี ตีเส้น แผงกั้น จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่นๆที่ใช้ในกิจการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411))

1.2.3  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                           ตั้งไว้    102,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)) 

1.2.4  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ                ตั้งไว้    963,375    บาท 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411))

1.2.5  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             ตั้งไว้   1,164,073   บาท   

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างรายเดือน จำนวน 133 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,123,873 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 และจ่ายร้อยละ 10 สำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 40,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,100 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,100 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 1372 ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411))

1.2.6  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่       ตั้งไว้  321,720  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประกันสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำเป็นต้องสมทบงบประมาณเข้ากองทุนอีก ร้อยละ 50 ของประชากรรายหัว (อัตราหัวละ 40) ประชากรที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ใช้ข้อมูลตามสิทธิบัตรทองในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตมีจำนวนประชากรผู้ใช้สิทธิบัตรทองทั้งสิ้น 15,943 คน ซึ่งต้องใช้เงินในการสมทบทั้งสิ้น 321,720 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411))

1.3  เงินสำรองจ่าย     ตั้งไว้     100,000    บาท    

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามความเหมาะสม เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย  ภัยแล้ง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411))

2. รายจ่ายประจำ     ตั้งไว้      17,701,160    บาท     แยกเป็น 

2.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ      ตั้งไว้รวม   8,319,540   บาท   แยกเป็น 

2.1.1      เงินเดือน  ประเภท  เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้  3,892,320  บาท     

2.1.1.1  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 2,821,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

              -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  จำนวน  2  อัตรา  เป็นเงิน 4,980  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

2.1.1.2  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  604,620  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

              -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล  จำนวน  2  อัตรา  เป็นเงิน 15,780  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

2.1.1.3  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  159,780  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122)    

2.1.1.4  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 271,260 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

             -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา   เป็นเงิน 14,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

2.1.2   เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร     ตั้งไว้   201,600   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.3   เงินเดือน  ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ        ตั้งไว้    205,920    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 201,600 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111))

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. ให้แก่พนักงานผู้มี่สิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 4,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111))

2.1.4    เงินเดือน ประเภท เงินเดือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ตั้งไว้  964,800  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก เป็นเงิน  604,800  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เป็นเงิน 180,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)) 

2.1.5  เงินเดือน  ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว้  273,600  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสบัญชี 210400 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111))

2.1.6  เงินเดือน  ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา           

ตั้งไว้     1,900,800     บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

2.1.7  ค่าจ้างประจำ ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ       ตั้งไว้   880,500   บาท     

2.1.7.1     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 326,580  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

               -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 15,480 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2.1.7.2     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ พนักงานเทศกิจจำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน  538,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานเทศกิจ (00122)

2.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว     ตั้งไว้    3,857,760    บาท

        ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง              ตั้งไว้    3,857,760    บาท

2.2.1  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี  220600 ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน  704,880 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)     

          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป  รหัสบัญชี  220700  ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 198,000  บาท )

2.2.2  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี  220600  ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน 26 อัตรา เป็นเงิน 1,666,080 บาท)

          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป รหัสบัญชี 220700  ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  จำนวน 26 อัตรา เป็นเงิน  468,000  บาท )

2.2.3  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ  (00122)  จำนวน  5 อัตรา เป็นเงิน 320,400  บาท)

          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป  ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   งานเทศกิจ (00122)  จำนวน  5 อัตรา  เป็นเงิน  90,000  บาท)

2.2.4  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) จำนวน 5  อัตรา  เป็นเงิน  320,400  บาท)

          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป  ให้แก่  พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  จำนวน  5  อัตรา  เป็นเงิน  90,000  บาท)

2.3   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ          ตั้งไว้   4,534,860  บาท  แยกเป็น

                     ค่าตอบแทน     ตั้งไว้   273,100   บาท   แยกเป็น

2.3.1  ค่าตอบแทน   ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ตั้งไว้    7,500    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติราชการ   อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยมาจากบุคคลภายนอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

2.3.2   ค่าตอบแทน   ประเภท    ค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว้   180,600   บาท                          

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย  จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 138,000 บาท และแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) จำนวน 42,600 บาท)

 2.3.3   ค่าตอบแทน   ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้   55,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 46,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  จำนวน 4,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122) จำนวน 5,000 บาท)

2.3.4   ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้   30,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  จำนวน 10,000  บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  จำนวน 10,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122)       จำนวน 5,000 บาท  และแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) จำนวน 5,000 บาท)

              ค่าใช้สอย      ตั้งไว้    3,632,760   บาท   แยกเป็น

2.3.5  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     ตั้งไว้   2,262,760   บาท    

2.3.5.1.  ปก ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 30,000 บาท และแผนงาน       การรักษาความสงบภายใน (00123) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน 10,000  บาท )

2.3.5.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในการติดต่องานทะเบียนราษฎร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในการบริการของเทศบาล  เป็นเงิน  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 74)

2.3.5.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาด    และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โรงเรียนอนุบาลฯ อาคารศูนย์ป้องกันฯ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 1,564,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  564,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)) (แผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. 2555-2557 หน้า 73)

2.3.5.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 473,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 2 )

2.3.5.5  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบงานทะเบียนราษฎรพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร เป็นเงิน 175,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)) 

2.3.6  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน         ตั้งไว้   100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  รถยนต์ดับเพลิง  รถยนต์บรรทุก  เครื่องหาบหาม  เรือท้องแบน  รถบรรทุกน้ำ  ศูนย์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 30,000  บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน  50,000  บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานเทศกิจ (00122) จำนวน  20,000  บาท )   

2.3.7  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว้   1,080,000   บาท       

1. ค่ารับรอง        ตั้งไว้รวม  110,000  บาท  แยกเป็น                        

1.1  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      ตั้งไว้    100,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))  

1.2  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  ตั้งไว้  10,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบเทศบาล หรือหนังสือสั่งการ  ของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)) 

2.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานวันสำคัญของชาติและศาสนา ตั้งไว้   140,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ  ศาสนา   งานรัฐพิธี  ราชพิธี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

3.  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร           ตั้งไว้     30,000   บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร ตั้งจ่ายจากงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  หน้า 73)

4.  โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต   ตั้งไว้   300,000    บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดอาคารสำนักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 56)

5.  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ               ตั้งไว้   200,000    บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันทนิมิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 56)

6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน, พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น           ตั้งไว้   300,000    บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 55)

2.3.8  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ รวม  190,000    บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (รายได้เงิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 2.5%) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เป็นเงิน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 100,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122)  จำนวน  20,000  บาท )   

3.  เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา รวมทั้งค่าของขวัญของรางวัล ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)) 

                ค่าวัสดุ        ตั้งไว้รวม    629,000   บาท

2.3.9  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุสำนักงาน         ตั้งไว้   100,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)) 

2.3.10  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้      5,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)) 

2.3.11  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      ตั้งไว้   50,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   จำนวน  20,000 บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน 20,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122) จำนวน 10,000 บาท )

2.3.12  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       ตั้งไว้   260,000    บาท                                   

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 70,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน 170,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122) จำนวน 20,000 บาท )) 

2.3.13  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์           ตั้งไว้   50,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 30,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  จำนวน 10,000  บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122) จำนวน 10,000 บาท )) 

2.3.14  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้    4,000    บาท

หัวพิมพ์หรือแถม ประมาณที่ผ่านมาบคัดเลือก  คณะกรรมการคัดเลืเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสีแผ่นซีดี  ถ่านกล้องดิจิตอล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)      งานบริหารทั่วไป (00111))

2.3.15  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว            ตั้งไว้   10,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ที่จำเป็นของหน่วยงาน  เช่น ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) 

2.3.16  ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุอื่น ๆ                     ตั้งไว้    150,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123))

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้  รวม   914,000   บาท   แยกเป็น

2.4.1  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท   ค่าไฟฟ้า          ตั้งไว้   680,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 600,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)    จำนวน 80,000  บาท)

2.4.2  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าโทรศัพท์              ตั้งไว้   39,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางใกล้ และค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ติดต่องานทางราชการของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  จำนวน  33,000  บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  จำนวน  6,000   บาท)

2.4.3  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร     ตั้งไว้   60,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ  ค่าโทรเลข  ค่าไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111))

2.4.4  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท   ค่าประปา         ตั้งไว้   75,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารป้องกันของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) จำนวน 50,000  บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) จำนวน 25,000 บาท)

2.4.5  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  บริการทางด้านโทรคมนาคม      ตั้งไว้  60,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ  ค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111))

2.5  หมวดเงินอุดหนุน       ตั้งไว้   75,000   บาท   แยกเป็น

1.   อุดหนุนงานตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดประจำปี ตั้งไว้   20,000    บาท

เพื่อสนับสนุนการจัดงานตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดประจำปี  ให้กับที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ตามหนังสือที่ จบ 0117.4/0794  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 95 )

2.   อุดหนุนงานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี        ตั้งไว้   25,000   บาท

เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี ให้กับที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ตามหนังสือที่ จบ 0117.4 /0794  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 95  )

3.  อุดหนุนจังหวัดจันทบุรี                               ตั้งไว้   30,000  บาท

เพื่ออุดหนุนจังหวัดจันทบุรีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือที่ จบ 0016.3/ ว 8598  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้า 3 )

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน                ตั้งไว้   3,600,000   บาท

3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้รวม   3,600,000    บาท

              ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.1.1  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน  3,600,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 2 ซุ้ม บริเวณถนนตรีรัตน์ หมู่ที่ 6,7 และบริเวณถนนริมน้ำ(เชิงสะพานวัดจันทนาราม) หมู่ที่ 2,9 (ตามแบบแปลนเลขที่ 12/2554 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)) (แผนพัฒนาสามปีหน้า พ.ศ. 2555-2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้า 3 )

************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

ของเทศบาลตำบลจันทนิมิต

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  กองวิชาการและแผนงาน

………………………………………

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      4,358,900       บาท  แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ    ตั้งไว้รวม    2,275,400       บาท  แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       ตั้งไว้รวม    1,249,040  บาท   แยกเป็น

1.1.1  เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้รวม  1,242,560   บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,242,560 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))  

1.1.2  เงินเดือน  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้รวม    6,480   บาท   แยกเป็น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา  เป็นเงิน 6,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))      

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้รวม  574,560  บาท

1.2.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม  448,560  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างใน       กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 448,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112))      

1.2.2  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม  126,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 126,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112))      

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้รวม  437,800  บาท                                                               

            ค่าตอบแทน        ตั้งไว้รวม   84,800    บาท  

1.3.1   ค่าตอบแทน  ประเภท   ค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว้   64,800   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))  

 1.3.2   ค่าตอบแทน  ประเภท   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้   20,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))     

            ค่าใช้สอย        ตั้งไว้รวม  193,000   บาท

1.3.3  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       ตั้งไว้   80,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กับเทศบาล  เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจัดทำป้าย ไวนิล  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ จำนวน  30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลและชุมชนผ่านสื่อ Internet จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 6 หน้าที่ 76)

1.3.4  ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  30,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ประชาสัมพันธ์ เครื่องขยายเสียง หอกระจายข่าว ลำโพง เสียงตามสาย ฯลฯ และอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))

1.3.5  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว้    33,000     บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน    10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ          และวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 74 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น จำนวน 5,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  หน้า 74 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน 17,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร     งานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  หน้า 72)

1.3.6  ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้กับพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) 

         ค่าวัสดุ    ตั้งไว้รวม   160,000    บาท   

1.3.7  ค่าวัสดุ     ประเภท    วัสดุสำนักงาน       ตั้งไว้   45,000   บาท      

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ  จ้างพิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112))

1.3.8  ค่าวัสดุ    ประเภท    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   ตั้งไว้    10,000     บาท 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))

1.3.9  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 ตั้งไว้    10,000     บาท      

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน  ทองขาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))

1.3.10  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 ตั้งไว้     30,000    บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในราชการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))

1.3.11  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  ตั้งไว้     30,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำจัดทำและจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี) รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ผ้า กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))

1.3.12  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร์                           ตั้งไว้      30,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึกพิมพ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)) 

1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท   วัสดุอื่น ๆ                                          ตั้งไว้      5,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มอื่นใดได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค       ตั้งไว้รวม     14,000     บาท         

1.4.1  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้     14,000     บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  (internet) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112))     

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน                    ตั้งไว้รวม     2,083,500    บาท     แยกเป็น 

2.1   หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ตั้งไว้รวม     2,083,500    บาท     แยกเป็น

             ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม   83,500   บาท  แยกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน             ตั้งไว้  76,500  บาท

1.1  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ชั้น บานเลื่อน บนใส ล่างทึบ   ตั้งไว้  22,500  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ชั้น บานเลื่อน บนใส ล่างทึบ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 22,500 บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557   หน้า 82)

1.2  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด  2 บาน   ตั้งไว้    15,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 82)

1.3  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15  ลิ้นชัก  ตั้งไว้    7,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท    (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 82)

1.4  ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับข้าราชการ ระดับ 3 - 6    ตั้งไว้    14,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับข้าราชการ ระดับ 3 - 6 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร     งานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 82)

1.5  ค่าจัดซื้อโพเดียม   ตั้งไว้    8,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,000 บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 84)

1.6  ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ตั้งไว้    10,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท   (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้า 5)

2. ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ตั้งไว้   7,000  บาท

2.1  ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบคาดศีรษะ  ตั้งไว้    7,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบคาดศีรษะระบบ UHF Wireless ชุดหูฟัง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  หน้า 83)

            ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้รวม   2,000,000   บาท 

            สิ่งก่อสร้าง

1.  โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้าย LED FULL COLOUR  ตั้งไว้  2,000,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาติดตั้งป้าย LED FULL COLOUR  จำนวน 1 ชุด  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานต่างๆของเทศบาลและงานอื่นๆ บริเวณสี่แยกวัดไผ่ล้อมหมู่ที่ 6 ต.จันทนิมิต(ตามแบบแปลนเลขที่ 13/2554) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2555 - 2557  หน้า 83)

 

********************************

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

…………………………………………..

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    3,736,860.-  บาท   แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้รวม    3,736,860.-  บาท   แยกเป็น

1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ      ตั้งไว้  รวม      1,126,380.-       บาท

1.1.1   เงินเดือน  ประเภท  เงินเดือนของพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  1,087,620.-   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.1.2   เงินเดือน  ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว้  38,760.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว       ตั้งไว้    1,822,080.-  บาท

1.2.1   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  ค่าจ้างของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 1,345,680.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลัง     พนักงานจ้างในกองคลัง จำนวน 21 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))

1.2.2   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 

ตั้งไว้  378,000.- บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้   1,409 งๆของเทตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองคลัง จำนวน 21 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))

1.2.3   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท  ค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้   80,640.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลัง  พนักงานจ้างในกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))

1.2.4   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง     ตามภารกิจ   ตั้งไว้  17,760.- บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงาน  ตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))

1.3  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ       ตั้งไว้  รวม   745,000.-  บาท  แยกเป็น

                     ค่าตอบแทน     ตั้งไว้รวม     130,000.-  บาท

1.3.1  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน                ตั้งไว้   60,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.2  ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้  20,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและบุคคล  ในครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.3  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้  50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113))

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม   370,000.-  บาท

1.3.4  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   270,000.-  บาท                                                  

1.3.4.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล    ตั้งไว้  120,000.- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.4.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในการเสียภาษี

และการติดต่อราชการ    ตั้งไว้  50,000.-  บาท     

เพื่อส่งเสริมการบริการที่ดีของเทศบาล, สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในการบริการของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 75)

1.3.4.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาเสียภาษี     ตั้งไว้  10,000.-บาท

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน, พัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และการให้บริการของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 75)

1.3.4.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคืนภาษีให้กับประชาชน            ตั้งไว้  90,000.-  บาท

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในการเสียภาษี, สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน, สร้างจิตสำนึกให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีมีแรงจูงใจในการชำระภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 75)

1.3.5   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน              ตั้งไว้  30,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113))

1.3.6   ค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้  10,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ จัดทำสถานที่ จัดหาเครื่องดื่ม และอื่น ๆ 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.7   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้   60,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113))   

                        ค่าวัสดุ       ตั้งไว้รวม   245,000.-  บาท   แยกเป็น

1.3.8    ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุสำนักงาน                    ตั้งไว้   80,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ  เช่น    กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  หมึกก๊อปปี้ปริ้น  ปากกา  ฯลฯ  ตรายางและแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.9    ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้   40,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.10   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น   ตั้งไว้   80,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.11   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์                ตั้งไว้    30,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.3.12  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             ตั้งไว้    5,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

 1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้    10,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์   พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค           ตั้งไว้  รวม     43,400.-   บาท

1.4.1   ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าโทรศัพท์           ตั้งไว้     27,400.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางใกล้และทางไกล ที่ใช้ติดต่องานราชการของเทศบาล ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

1.4.2   ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                     ตั้งไว้  16,000.-  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113))

 

********************************

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  กองการศึกษา

………………………………………..

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    7,203,730   บาท  แยกเป็น  

1.  รายจ่ายประจำ          ตั้งไว้    7,112,730  บาท  แยกเป็น

1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ     ตั้งไว้รวม  540,670  บาท    แยกเป็น

1.1.1   เงินเดือน  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล         ตั้งไว้  491,710 บาท                                                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี    จำนวน  4  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))

1.1.2   เงินเดือน ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้   48,960   บาท                                             

               เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานเทศบาล จำนวน    4  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))

1.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว     ตั้งไว้รวม  1,042,080  บาท   แยกเป็น    

1.2.1   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   640,800  บาท                  

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้าง     ในกองการศึกษา จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))    

1.2.2   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  180,000  บาท   

                        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงาน        ตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองการศึกษา จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.2.3   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ                      ตั้งไว้ 180,120  บาท             

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองการศึกษา จำนวน  2 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))    

1.2.4  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  41,160  บาท   

                   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมา         ปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้รวม  4,097,180   บาท  แยกเป็น

                ค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม   58,400   บาท  แยกเป็น 

1.3.1   ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้   38,400  บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.2   ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        ตั้งไว้   20,000  บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)) 

              ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม   2,522,220  บาท  แยกเป็น

1.3.3   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            ตั้งไว้  30,000  บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับเทศบาลฯ เช่น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.4   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  30,000  บาท        

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.5   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,510,700 บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)

1.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                   ตั้งไว้  20,000  บาท

                        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาแหล่งความรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน       ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  1  จำนวนเงิน  10,000 บาท  และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  จำนวนเงิน  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))  (แผนพัฒนา  สามปี  พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 46)         

2.  โครงการประชุมผู้ปกครอง               ตั้งไว้  10,000  บาท

                      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทราบนโยบาย   เข้าใจในการจัดการศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท        และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา) จำนวนเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี     พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 46)  

3.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ                             ตั้งไว้  30,000  บาท 

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาส         แสดงศักยภาพของตนเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวนเงิน 15,000  บาท  และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  จำนวนเงิน  15,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 50)

4.  โครงการวันบัณฑิตน้อย                          ตั้งไว้  25,000  บาท 

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))  (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 50)

5.  โครงการวันแม่แห่งชาติ                          ตั้งไว้  30,000  บาท

                      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวนเงิน 15,000  บาท  และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  จำนวนเงิน  15,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 51)

6.  โครงการวันไหว้ครู                                ตั้งไว้  10,000  บาท

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความเคารพต่อครูผู้สอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท  และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  จำนวนเงิน  5,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 51)

7.  โครงการวันเข้าพรรษา                           ตั้งไว้  10,000  บาท

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้สืบสานประเพณีอันดีงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต           (ก่อนประถมศึกษา)  จำนวนเงิน  5,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 51)

8.  โครงการนิเทศบุคลากรและเสริมสร้างกำลังใจ           ตั้งไว้  10,000  บาท

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศบุคลากรและเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวนเงิน 5,000  บาท  และโรงเรียนอนุบาล     จันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  จำนวนเงิน  5,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 72)

9.  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                     ตั้งไว้  15,700  บาท  

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ตามโครงการในโรงเรียนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร

งานแผนและโครงการ กองการศึกษา

10.  โครงการอบรมบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงาน         ตั้งไว้   100,000   บาท

                         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและ    ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 72)       

11.   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล        ตั้งไว้   150,000   บาท

                         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ให้เด็กและเยาวชน ประชาชน  ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 50)

12. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว (วัดจันทนาราม)  ตั้งไว้  1,100,000  บาท

                        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว         (วัดจันทนาราม) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  หน้า 52)

1.3.6     ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้    951,520     บาท                        

1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร    ตั้งไว้  30,000  บาท                              

              เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง    

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการที่มิสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

2.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด  ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น    ตั้งไว้   6,000   บาท

            นและนอกราชอาณาจักร     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ อปท.ตามโครงการรณรงค์           เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น อปท. ละ 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร

3.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในท้องถิ่นตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น        ตั้งไว้   6,000  บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดตามโครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                 ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก     ก่อนการจัดสรร

4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน        ตั้งไว้    60,000   บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2554   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 

5.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต   ตั้งไว้   30,000   บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐาน              ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม    การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))    

6.  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต                     ตั้งไว้  738,920  บาท                                                                  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา    เด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 2 จำนวน 98,280 บาท (ในอัตราคนละ 13 บาท จำนวน 280 วัน)          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา     เด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 1 จำนวน  356,720 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 2  จำนวน 47,320 บาท  (ในอัตราคนละ 13 บาท จำนวน 280 วัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏ     ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี          หน้า 53)

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา) จำนวน 236,600 บาท ( ในอัตราคนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน)           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 53)

7.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา             ตั้งไว้   20,000   บาท

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่  โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต

(ก่อนประถมศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน  วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))       

8.  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง          ตั้งไว้    9,600    บาท

                       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด    ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ       ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))

9.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.  ตั้งไว้  30,000  บาท

                       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.ในอัตราคนละ 6,000 บาท/ปี  จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)          งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))

10.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้   21,000   บาท

                        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 ในอัตราคนละ 3,000 บาท/ปี  จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 15,000 บาท  และ ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 ในอัตราคนละ 3,000 บาท/ปี  จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 6,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏ      ในแผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))

ค่าวัสดุ        ตั้งไว้   1,516,560  บาท  แยกเป็น

1.3.7   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุสำนักงาน                 ตั้งไว้  45,000   บาท

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ       ไม้บรรทัด ยางลบ  กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.8   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            ตั้งไว้  10,000   บาท

                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ  ที่จำเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.9   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว            ตั้งไว้   10,000    บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ที่จำเป็นของหน่วยงาน  เช่น  ไม้ถูพื้น      ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วน้ำ  จานรอง ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))

1.3.10  ค่าวัสดุ ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)                    ตั้งไว้  1,351,560  บาท      

                  เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 2

จำนวน 52,920  บาท  (ในอัตราคนละ 7 บาท  จำนวน 280 วันตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

                   เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม จำนวน  546,000 บาท , โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  จำนวน  369,460 บาท , โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา) จำนวน 165,620 บาท (จัดสรรในอัตราคนละ 7 บาท  จำนวน 260 วัน) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 1 จำนวน  192,080 บาท  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 2 จำนวน 25,480 บาท (จัดสรรในอัตราคนละ 7 บาท จำนวน 280 วัน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223   ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2554  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 255-2557 หน้า 53)      

1.3.11  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             ตั้งไว้    10,000   บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.12  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         ตั้งไว้    20,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง  น้ำมันเบนซิน จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           ตั้งไว้     5,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน  และถ่านกล้องดิจิตอล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))

1.3.14  ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์               ตั้งไว้     30,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))

1.3.15  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง                          ตั้งไว้     30,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.3.14  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุอื่น ๆ                           ตั้งไว้      5,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มอื่นใดได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้  รวม  105,000   บาท  แยกเป็น

1.4.1  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าไฟฟ้า                    ตั้งไว้     50,000   บาท

                     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))                                                

1.4.2  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าน้ำประปา        ตั้งไว้     15,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต และโรงเรียนอนุบาล

จันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))

1.4.3  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าโทรศัพท์         ตั้งไว้     20,000   บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางไกลและทางใกล้  ที่ใช้ในงานราชการของกองการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต  และโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))

1.4.4  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม    ตั้งไว้  20,000  บาท

                  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  (Internet) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211))

1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว้    1,327,800   บาท  แยกเป็น

อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  อันเป็นสาธารณประโยชน์       

1.  อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม      ตั้งไว้   780,000  บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม ตามที่      กรมส่งเสริมฯ กำหนดจัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 (จัดสรร 100% ในอัตรา  คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน )  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 53)

2.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม     ตั้งไว้  527,800   บาท

                  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ตามที่           กรม  3  บาท  จำนวน  200  ส่งเสริมฯ กำหนดจัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 (จัดสรร 100% ในอัตรา คนละ 13  บาท  จำนวน  200  วันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 54)

3.  เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนจังหวัดจันทบุรี “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  1 จังหวัดจันทบุรี”  ตั้งไว้  20,000  บาท

                  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอุดหนุนจังหวัดจันทบุรี  “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1  จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติให้แก่บุคลากรทางการกีฬาของจังหวัดจันทบุรีให้เพิ่มขึ้นและเพิ่มชื่อเสียงทางด้านกีฬาของจังหวัดจันทบุรี   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือ ที่ กก 5103.3.03/ว.007667 ลงวันที่      21 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2)

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน             ตั้งไว้   91,000   บาท  แยกเป็น

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          ตั้งไว้รวม    91,000  บาท

2.1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์          ตั้งไว้   71,000  บาท

1.  ครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  ตั้งไว้   46,000  บาท      

                           -   เพื่อจัดซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน 1 ตู้ เพื่อเก็บชุดบัณฑิตน้อยและชุดการแสดง     สำหรับเด็ก จำนวน 6,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 92)       

                           -   เพื่อจัดซื้อตู้ไม้ 28 ช่อง จำนวน 7  ตู้ จำนวน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า  92)       

2.   ครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา      ตั้งไว้   25,000  บาท      

                           -   เพื่อจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็ก จำนวน 25 ตัว  จำนวน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 92)       

 2.1.2  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       ตั้งไว้   20,000   บาท

1.  โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณอ่างล้างจาน          ตั้งไว้  20,000  บาท       

                         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณอ่างล้างจาน จำนวน 1 แห่ง     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 90)

 

************************************

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลจันทนิมิต

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

………………………………………………..

 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    11,025,720    บาท        แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ    ตั้งไว้รวม    11,025,720    บาท       แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ     ตั้งไว้รวม      2,294,600    บาท        แยกเป็น

1.1.1  เงินเดือน   ประเภท   เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆ     ตั้งไว้   1,662,900  บาท

                      -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน  5 อัตรา เป็นเงิน  1,228,500  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)) 

   -   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 11,760 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))

                      -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี     จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน  422,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334))

1.1.2  เงินเดือน   ประเภท   เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร    ตั้งไว้   67,200  บาท

                      -   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขฯ (00221))

1.1.3  เงินเดือน   ประเภท   เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้  79,880      บาท

                        -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มรายเดือนของผู้บริหาร เป็นเงิน  67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))

                     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง        ของอันดับหรือตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน  การพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334))

1.1.4   ค่าจ้างประจำ   ประเภท   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ตั้งไว้     470,520    บาท 

                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี คนงานประจำรถขยะ จำนวน  2  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน  313,680  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

                   -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 156,840 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์  (00334))

1.1.5   ค่าจ้างประจำ   ประเภท   เงินเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว้     14,100    บาท 

                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างประจำถึงขั้นสูง         ของอันดับหรือตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 9,400 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างประจำถึงขั้นสูง         ของอันดับหรือตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,700 บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์  (00334))

1.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว       ตั้งไว้       1,969,920   บาท

1.2.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้    1,969,920   บาท

                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน  1,537,920  บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

                -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงาน      ตามอัตรากำลังพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน 432,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      ตั้งไว้รวม    6,511,200   บาท   แยกเป็น

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้รวม      121,200   บาท  แยกเป็น

1.3.1   ค่าตอบแทน   ประเภท   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้   40,000    บาท   

               เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) จำนวน 20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์  (00334) จำนวน  20,000  บาท)

1.3.2   ค่าตอบแทน   ประเภท   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้   20,000    บาท   

               เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัว     ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จำนวน  10,000  บาท แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) จำนวน 5,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์  (00334)  จำนวน  5,000  บาท)

1.3.3   ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  61,200.-บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จำนวน  19,200  บาท และแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์  (00334)  จำนวน  42,000  บาท)

 ค่าใช้สอย     ตั้งไว้รวม     3,990,000     บาท         แยกเป็น 

1.3.4   ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ   ตั้งไว้ 3,760,000  บาท  

               -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน          รักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต                ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 1,560,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน 1,000,000 บาท     และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  560,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)    งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557 แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1)

             -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับกิจการต่าง ๆ  ของเทศบาลฯ เป็นเงิน 2,200,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  1,200,000  บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       จำนวน 1,000,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)) 

1.3.5   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน         

ตั้งไว้  100,000  บาท    

              -  เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งพัสดุต่างๆ ของเทศบาล เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย             รถบรรทุก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3.6   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           

ตั้งไว้รวม   120,000  บาท

                              เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่     ตั้งไว้     30,000  บาท    

                  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557 หน้า 48)

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง            

ตั้งไว้    30,000   บาท

                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง ในการ   จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์นิทรรศการและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต       เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557  หน้า 68)

3. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง                     ตั้งไว้    40,000   บาท

                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในงานป้องกันควบคุมโรค เช่น พิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์  โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้หวัดนก หรือกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อต่างๆ และกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้สิ่งเสพติดเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557  หน้า 58)

4.  โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร       ตั้งไว้  20,000  บาท                   

              เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ในการ      จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป            (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557  หน้า 57)

1.3.7   ค่าใช้สอย  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้   10,000  บาท

               เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าวัสดุ   ตั้งไว้   2,400,000    บาท   แยกเป็น

1.3.8   ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุสำนักงาน                            ตั้งไว้   45,000   บาท   

               เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น  กระดาษ น้ำยาลบคำผิด ปากกาฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))   

1.3.9   ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           ตั้งไว้   50,000    บาท   

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์ส่วนกลาง   และอื่น ๆ ของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3.10  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุงานบ้านงานครัว              ตั้งไว้   1,350,000   บาท 

               เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น  เข่ง ไม้กวาด  ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน 100,000  บาท  และเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุขยะขนาดเล็ก ตามโครงการจัดซื้อถังขยะขนาดเล็ก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 62)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3.11  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         ตั้งไว้  600,000    บาท 

              เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกหกล้อ  รถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ และใช้ในการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 400,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3.12  ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุเครื่องแต่งกาย                  ตั้งไว้    10,000    บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อ  กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ  สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร์                     ตั้งไว้    30,000    บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))  

1.3.14   ค่าวัสดุ  ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          ตั้งไว้     5,000     บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้ง  หรือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ประเภท สายอากาศแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  สำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334))

1.3.15   ค่าวัสดุ  ประเภท   วัสดุการเกษตร               ตั้งไว้     5,000    บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน       ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)           งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244))

1.3.16   ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     ตั้งไว้  300,000   บาท     

               เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยากำจัดพาหะนำโรคต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพ่นหมอกควันในเขตเทศบาล จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์และวัสดุทันตกรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน 222,240 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 77,760 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223))   

1.3.16   ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          ตั้งไว้     5,000   บาท     

               เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำและจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี) รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ผ้า กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223))   

1.4    หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม   140,000    บาท   แยกเป็น

1.4.1    ค่าสาธารณูปโภค   ประเภท    ค่าไฟฟ้า                ตั้งไว้     110,000     บาท   

               เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์ (00334))

1.4.2    ค่าสาธารณูปโภค   ประเภท    ค่าน้ำประปา          ตั้งไว้      30,000      บาท   

               เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงฆ่าสัตว์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334))

1.5    หมวดเงินอุดหนุน                ตั้งไว้รวม       110,000    บาท        แยกเป็น

1.5.1    โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล   ตั้งไว้       110,000    บาท

                         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล              สำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลฯ โดยจัดสรรเป็นการดำเนินงานของ อสม.     ในเขตชุมชนจำนวน 11 ชุมชน ๆ ละ 10,000  บาท เป็นเงิน  110,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม (00252)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้า 57 )

 

************************************

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  กองช่าง

................................................................

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   10,097,020    บาท  แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ    ตั้งไว้รวม   7,217,020.-   บาท   แยกเป็น

1.1    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ      ตั้งไว้รวม     1,958,910.-บาท  แยกเป็น

1.1.1   เงินเดือน  ประเภท  เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้  1,205,890.-  บาท

                        -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,173,960.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242))

                        -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลจำนวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 31,930.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242))

1.1.2    ค่าจ้างประจำ  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ         ตั้งไว้    753,020.-   บาท

                        -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา    พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จำนวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  753,020.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242))

1.2    หมวดค่าจ้างชั่วคราว     ตั้งไว้รวม  1,969,920.-  บาท  แยกเป็น

1.2.1    ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  1,969,920.-  บาท

                        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 อัตรา รวม 24 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 1,537,920.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242))

                        -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง   อัตรา  ประมาณ ั่              ตำแหน่ง  ลูกจ้างขับเครื่องจักรขนาดเบา 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 22 อัตรา รวม 24 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  432,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242))

1.3    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม   3,268,190.-  บาท  แยกเป็น

              ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  107,500.-  บาท  แยกเป็น

1.3.1   ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน        ตั้งไว้  62,500.-บาท

                      เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.2    ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     ตั้งไว้   20,000.-  บาท

                      เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองช่าง  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.3    ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            ตั้งไว้   25,000.-  บาท

                      เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

              ค่าใช้สอย ตั้งไว้   1,489,600.-  บาท   แยกเป็น

1.3.4    ค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          ตั้งไว้  889,600.-  บาท

                      -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และกิจการอื่นๆ       ที่จำเป็น จำนวน 100,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)      งานไฟฟ้าถนน  (00242))

                      -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2555  เป็นเงิน 789,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  400,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 389,600 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  (00242)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้า 4 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3)

1.3.5    ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   100,000.-  บาท

                    -   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาหรือ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ของเทศบาลฯ เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ  รถตักหน้าขุดหลัง  รถบดล้อเหล็ก ถนน  สะพาน และเครื่องจักรอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.6    ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้   50,000.- บาท

                     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.7    ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 450,000.- บาท

1.   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        ตั้งไว้   20,000.-  บาท

                                เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต  ได้แก่ โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย โครงการวันต้นไม้ชาติ โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)   งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555–2557 หน้า 70)

2.   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                        ตั้งไว้  400,000.- บาท

                                เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่พนักงานและลูกจ้างสามารถดำเนินการได้  ได้แก่  ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าสำนักงาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานสวนสาธารณะ  (00243)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555–2557 หน้า 70)

3. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ                 ตั้งไว้   30,000.- บาท

                                เพื่อก่อสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน 1 แห่ง ใช้ในการเก็บและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในการตกแต่งสถานที่  ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555–2557       หน้า 89)

              ค่าวัสดุ          ตั้งไว้   1,671,090.-  บาท

1.3.8   ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุสำนักงาน                         ตั้งไว้    85,000.-   บาท   

                             เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น  กระดาษ น้ำยาลบคำผิด ปากกาฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.9   ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             ตั้งไว้   400,000.-  บาท

                        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้ง  หรือซ่อมแซมที่ชำรุด  เช่น  หลอดไฟ  ฟิวส์  สายไฟ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)         งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.10  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง              ตั้งไว้  716,090.-  บาท

                        เพื่อจัดซื้อหิน ปูน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 400,000  บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 316,090  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.11  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้  50,000.-  บาท

                         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ฯลฯ       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.12  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  200,000.-บาท

                         เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในราชการกองช่าง  และเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.หรือ หน่วยงานอื่น  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.13  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      ตั้งไว้  10,000.-บาท

                         เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างรูป อัด ขยาย ซื้อฟิล์ม ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242))

1.3.14  ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย             ตั้งไว้  10,000.-บาท

                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้คนงาน  ใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.15  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุการเกษตร                 ตั้งไว้   150,000.-บาท

                        เพื่อจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์การป้องกันกำจัดศัตรูพืช วัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.16  ค่าวัสดุ  ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร์           ตั้งไว้    30,000    บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.17  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้  15,000.-  บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้องานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ที่โกยผง  ถุงมือ จาน ชาม  ช้อนส้อม ฯลฯ  เพื่อให้คนงานใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.3.16 ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุอื่นๆ                    ตั้งไว้  5,000.-บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มอื่นใดได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้รวม   20,000.-  บาท  แยกเป็น

1.4.1   ค่าสาธารณูปโภค   ประเภท  ค่าโทรศัพท์            ตั้งไว้  5,000.-บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางใกล้และทางไกล  ที่ใช้ติดต่องานราชการของเทศบาล  ค่าโทรภาพ  หรือโทรสาร  และค่าสื่อสารอื่นๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา    ซึ่งบริการดังกล่าว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  (00242))

1.4.2   ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                       ตั้งไว้  15,000  บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต     และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242))

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม   2,880,000    บาท  แยกเป็น

2.1   หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้รวม   2,880,000   บาท  แยกเป็น

           ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม   17,000  บาท  แยกเป็น

2.1.1   ครุภัณฑ์   ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร  ตั้งไว้รวม  17,000  บาท

1.  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ             ตั้งไว้    11,000    บาท

                             เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน 11,000.- บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าถนน  (00242)) (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 88)

2.   ค่าจัดซื้อปั๊ม  (ไดโว่)            ตั้งไว้      6,000   บาท

                              เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มจุ่ม (ไดโว่) มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์  เป็นเงิน 6,000.-บาท (เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555–2557 หน้า 88)

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม   2,863,000   บาท  แยกเป็น

     สิ่งก่อสร้าง

2.1.3   โครงการก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร แยกนครบุญชัย ถ.ญาณวิโรจน์ ม.7

          ทำการก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 แห่ง บริเวณสามแยก                 นครบุญชัย ถ.ญาณวิโรจน์ หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี (ตามแบบแปลนเลขที่ 2/2554) เป็นเงิน  1,456,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555–2557 หน้า 41)

2.1.4    โครงการก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร แยกหน้าโรบินสัน ม.7

          ทำการก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 แห่ง บริเวณสามแยก                 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรี ถ. ภิญญสาสน์ หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  (ตามแบบแปลนเลขที่ 8/2554)  เป็นเงิน  1,407,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)) (แผนพัฒนาสามปี  หน้าที่  41)

 

***************************