Get Adobe Flash player

นโยบาย

นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ นายกเทศมตรีเมืองจันทนิมิต ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการ     ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑.งานด้านการศึกษา อุดหนุน สนับสนุนและดำเนินการจัดการศึกษา ให้เป็นเลิศในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

๒.งานด้านการสาธารณสุข จัดการให้ประชาชนมีสุขภาพมีสุขภาพที่ดี เป็นเขตอนามัย มีศูนย์การสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งแพทย์แผนไทย

๓.งานด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำเมืองน่าอยู่ รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุรักษ์ แม่น้ำลำคลอง รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

๔.งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อสืบสานและถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก

๕.งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อสืบสานและถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก

๖.งานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้การสนับสนุนให้สวัสดิการ เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ        ผู้ติดเชื้อร้ายแรง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๗.งานด้านเคหะชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอิสระในด้านความคิด การบริหารจัดการ ความต้องการของประชาชนในชุมชนของตนเอง

๘.งานด้านกองช่าง ดำเนินการจัดระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า ให้ใช้การได้และปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ

๙.งานด้านการบริหารงานบุคคล ให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไว้ใจกัน เชื่อใจกัน ไม่โยนความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เกี่ยงหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เทศบาลนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกว่างานของกองใครเป็นกองนั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 

นายสุกิจ  สฤษดิชัยนันทา

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต