Get Adobe Flash player

นโยบาย

 

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต

   เรื่อง   คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

............................................................

         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

          ๑. นโยบายเร่งด่วน

                      เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

                   ๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

                         เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ และป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสียรวมในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

                    ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน จัดให้มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวสำหรับให้ประชาชนพักผ่อนและออกกำลังกาย

                          การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

                   ๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

                      เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโรคติดต่อประจำถิ่น พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ

                           การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

                      ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงสำหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

                   ๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการกีฬา

                       เพื่อให้เมืองจันทนิมิต เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย

                        ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

                             ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวแม่น้ำจันทบุรีให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ในริมแม่น้ำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ

                            ด้านการกีฬา โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการกีฬา มาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างทักษะ และจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการกีฬา ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดีอีกด้วย

                   ๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

                     เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างเมืองจันทนิมิตกับท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะ พร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก เส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่าง ๆ

                   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จบรรลุผลสำเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต

                   ๖. นโยบายการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

                   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

                   การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

                   ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

                      เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎรเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

                      ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

                      ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอยืนยันกับสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเมืองจันทนิมิต ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลจันทนิมิต

                            

                                                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๔   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

                                                                                

                                                                                               (นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)

                                                                                               นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต