เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

plan3 0001plan3 0002plan3 0003plan3 0004plan3 0005plan3 0006plan3 0007plan3 0008plan3 0009plan3 00010plan3 00011plan3 00012