แผนการดำเนินงาน 2555

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

                                                             

ส่วนที่  ๑ 

บทนำ 

๑.๑  บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๑.  เพื่อแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๒.  เพื่อแสดงถึงแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๓.  เพื่อให้เกิดการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่  ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ

ขั้นตอนที่  ๒ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ๒  ส่วน  คือ

ส่วนที่  ๑  ประกอบด้วย

-  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-  ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๒

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 

๑.  แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสะดวกมากขึ้น

๓. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

Download File