Get Adobe Flash player

สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

อำนาจหน้าที่ 

สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ 

1.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งประกาศของเทศบาล และงานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนเรื่องต่างๆ

2.งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปี งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.งานรักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการร้านค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นตามเทศบัญญัติข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอและวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและงานมั่นคงงานมวลชนต่างๆ

ฝ่ายปกครอง 

1.งานทะเบียนราฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตาม พรบ.ทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้ง

2.งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

 ดาวโหลด ไฟล์เอกสาร