Get Adobe Flash player

กองการศึกษา

กองการศึกษา 

อำนาจหน้าที่ 

กองการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและการสนับสนุนกิจการศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

1.งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาและการทดลองวิจัยทางการศึกษา งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ งานจัดทำกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี และแผนประจำปี

2.งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา พิการ และทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คำปรึกษาแนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

1.งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนย์การเรียน/ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ ดำเนินการและส่งเสริมบุคลากรครอบครัว ชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมเลี้ยงดู ในการศึกษาแก่บุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จริยธรรม และสามารถจัดการปฐมวัยได้ตามความต้องการและเหมาะสม

2.งานส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมายคุณภาพ การศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรับรองระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลด ไฟล์เอกสาร