ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 1

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน

........................................

 

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน  สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต  จำนวน  ๙๘  คน  เป็นเวลา  ๘๙  วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยกบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองจันทนิมิต  ณ  วันสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.   ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต  และกำหนดเปิดซองเสนอราคา  ในวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑๐๐.-  บาท  ได้ที่กองการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ระหว่างวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ต่อ ๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ

                                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔

 

 

(ลงชื่อ)..............................................

(......................................................)

.........................................................

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่…๑/๒๕๕๕

การจ้างสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน

ตามประกาศของเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

ลงวันที่…๗…ตุลาคม…พ.ศ.๒๕๕๔….

 

 


 

เทศบาลเมืองจันทนิมิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่...๑/๒๕๕๕...) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

 

.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น             ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน  คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น   สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น         สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา    ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒)

. การยื่นซองเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

 

 

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า….๓๐.…วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการส่งมอบทุกวันให้แล้วเสร็จไม่เกิน เวลา  ๑๐.๓๐ น.   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองจันทนิมิตให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา    แบบรูป   และรายละเอียด ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่....๑... /…๒๕๕๕….” และเขียนชื่อ นามสกุล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่….๗ ตุลาคม ๒๕๕๔..…ถึงวันที่           …๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔…เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่….๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔....ตั้งแต่เวลา    …๑๐.๐๐  น... หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันเปิดซองสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่า  ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ      ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

 

 

 

คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอ

ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลเมืองจันทนิมิต จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    ในวันที่ ....๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔.... ตั้งแต่เวลา…….๑๐.๐๐ น.……เป็นต้นไป  หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาลเมืองจันทนิมิต” จะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลมืองจันทนิมิตเท่านั้น

 

๕.๓ เทศบาลเมืองจันทนิมิต สงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น     ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา     หรือใน   หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

 

 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้  ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ เทศบาลเมืองจันทนิมิต  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองจันทนิมิตเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้งเทศบาลเมืองจันทนิมิต   จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็น ผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด    เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลเมืองจันทนิมิตจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า  ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็น  ที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองจันทนิมิตมีสิทธิจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า    ผู้เสนอราคา  ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ ๔.๕   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเปิดซองสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    ตามข้อ ๑.๕   เทศบาลเมืองจันทนิมิต    มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือก   ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลเมืองจันทนิมิต จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว   จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

 

 

. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ได้รับการพิจารณาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ  ในข้อ ๑.๓  กับเทศบาลเมืองจันทนิมิต ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลเมืองจันทนิมิต ยึดถือไว้ในขณะ    ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่  เทศบาลเมืองจันทนิมิต  โดยเป็นเช็คลงวันที่    ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน   ดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์    ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่กระทรวงมหาดไทย

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน         ๑๑๓,๓๘๖.- บาท (- หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน -) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน........-.......บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์  และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ส่งมอบงานวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ (ทำการประกอบอาหารแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) เป็นจำนวน  ๒๒ วันทำการ                 เป็นเงินจำนวน ๒๘,๐๒๘.- บาท (- สองหมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทถ้วน -)

งวดที่ ๒ ส่งมอบงานวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔ (ทำการประกอบอาหารแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔ - ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๔)  เป็นจำนวน  ๒๐ วันทำการ                          เป็นเงินจำนวน ๒๕,๔๘๐.- บาท (- สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน -)

งวดที่ ๓ ส่งมอบงานวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕ (ทำการประกอบอาหารแล้วตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๕๕ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕)  เป็นจำนวน  ๒๐ วันทำการ                         เป็นเงินจำนวน ๒๕,๔๘๐.- บาท (- สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน -)

 

 

งวดที่ ๔ ส่งมอบงานวันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ (ทำการประกอบอาหารแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕)  เป็นจำนวน  ๒๑ วันทำการ                      เป็นเงินจำนวน ๒๖,๗๕๔.- บาท (-สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน-)

งวดสุดท้าย ส่งมอบงานวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ (ทำการประกอบอาหารแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ - ๙ มีนาคม  ๒๕๕๕)  เป็นจำนวน ๖ วันทำการ                                 เป็นเงินจำนวน ๗,๖๔๔.- บาท (-เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-)

. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ข้อ ๑๕ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๑๔.- บาท

 

. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓    แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น    ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……-..…เดือน……-..…ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…….-….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง   ถ้าผู้รับจ้าง   ไม่ดำเนินการส่งมอบตามสัญญาจ้าง   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินประกันสัญญา  เพื่อว่าจ้างให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา

๑๐.๑ เมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)   หรือ (๒)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

 

 

๑๐.๒  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองจันทนิมิต  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖   เทศบาลเมืองจันทนิมิต    อาจพิจารณาเรียกร้องให้  ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ เทศบาลเมืองจันทนิมิต    สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำ กว่าร้อยละ…-… ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๑.๑…ช่างไฟฟ้า..................……………………………..

๑๑.๒………-…………………………………………………………

 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

วันที่…๗…ตุลาคม…พ.ศ.๒๕๕๔