Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑.กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ ๒.หลักเกณฑ์และวิ

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑.กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ ๒.หลักเกณฑ์และวิ 6 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #105

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑.กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙
๒.หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
......................................................................................................................................................................

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตครั้งแรก ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. ห้ามประชาชนโดยทั่วไป เข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น
๓. ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงน่ารังเกียจ
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หวังกระทำการให้เสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หวัง
จงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ห้ามนำอาวุธหรือของมีคมต่าง ๆ เข้าไปในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๕) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้