Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศ​บาลเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 6 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา #108

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ดังนี้
๑. นายวัง แพ่งพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๒. นายนิเวศ อานามวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๓. นายเมธี รามนัฎ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๔. นายคะเชน เหล่ารักผล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๕. นายกิตติพันธ์ เกี้ยงกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๖. นายประวิทย์ ศรีสุขวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๗. น.ส.ไพรวัลย์ ประจำเรือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๘. นายสุรชัย อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๙. นายสุวิทย์ น้อยพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๐. นายนิมิต เจริญนิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๑. นายอมร อานามนารถ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๒. นายไกรวุฒิ คงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๓. นายประสาน พรคต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๔. นายประสงค์ สินเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๕. นายสมัคร เฟื่องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๖. นายอนุชา วาศนราศี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๗. นายวิชัย ขุนวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๘. นางลัดดา ธรรมสวนิต ปลัดอำเภอประจำตำบลจันทนิมิต
๑๙. นายสวัสดิ์ ย่อทอง ประธานชุมชน ม.๑
๒๐. นายอุเทน ชมพู ประธานชุมชน ม.2
๒๑. นายอภิสิทธิ์ สิทธิเศรษฐ์ ประธานชุมชน ม.๓
๒๒. นายสกล ร้อยสา ประธานชุมชน ม.๔
๒๓. นายจิรพัชร์ รัตนธรรมสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑
๒๔. นายนพดล สายคงดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 6 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้