Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทสบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕

ประกาศสภาเทสบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕ 6 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา #112

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
......................................................................................................................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 6 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้