Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประม​าณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 6 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #119

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น
บัดนี้ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๕๘ – มี.ค.๕๙) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และงบอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้