Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง​รางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 6 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #121

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
ซอยท่าเรือจ้าง (หน้าบ้านผู้ใหญ่ชัย) หมู่ ๕ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

***********************************************************

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ซอยท่าเรือจ้าง (หน้าบ้านผู้ใหญ่ชัย) หมู่ ๕ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๘ เมตร พร้อมท่อลอดขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวำ ๘.๐๐ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (๑ งวดงาน) ตามแบบแปลน เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๘๗,๕๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลฯ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลฯ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาที่ลงทะเบียนและผ่านบัญชีการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP นำมายื่นพร้อมเอกสารต่างๆ กับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่....๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙....ระหว่างเวลา...๑๐.๐๐..น. ถึงเวลา..๑๑.๐๐..น...และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่....๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙...เวลา...๑๑.๐๐...น.. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่...๘ มิถุนายน ๒๕๕๙..ถึงวันที่..๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙...
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันและเวลาราชการ เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลายื่นซองสอบราคา เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะไม่รับซองเสนอราคาอีกโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่...๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙....ตั้งแต่เวลา…๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ…...๕๐๐.-……บาทได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ระหว่างวันที่.....๘ มิถุนายน ๒๕๕๙...ถึงวันที่...๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙...หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙


(ลงชื่อ)…………………………………….................
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้