Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ (สขร.เด

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ (สขร.เด 6 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #129

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
.............................................................................................................................
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ปฏิบัติตามพระพราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการแจ้งข้อมุลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้ทราบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้