Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ​ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที 6 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #132

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้