Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปร

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปร 6 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #135

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
................................................................................................................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

ดังนั้นสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้