Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทประกาศเทศบาลเมืองจันทนิเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โค

ประกาศเทศบาลเมืองจันทประกาศเทศ​บาลเมืองจันทนิเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก​ส์โค 6 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #137

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
.................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตามรายละเอียด TOR แนบท้าย จำนวน ๓ หน้า)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองจันทนิมิต
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาที่ลงทะเบียนและผ่านบัญชีการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP นำมายื่นพร้อมเอกสารต่างๆ กับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิต

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่....๙ กันยายน ๒๕๕๙.....ระหว่างเวลา....๑๐.๐๐....น. ถึง.....๑๐.๓๐...น. ณ.........ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี....และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่.....๑๕ กันยายน ๒๕๕๙......เวลา....๑๐.๓๐....น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ.....๓๐๐.-.......บาท ได้ที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ระหว่างวันที่....๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙......ถึงวันที่.....๑ กันยายน ๒๕๕๙....หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙


(ลงชื่อ)
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้