Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (โรงเรียนอนุบาลจันท

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลาง​วัน (โรงเรียนอนุบาลจันท 7 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #16

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
........................................

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลก่อนวัยเรียนของโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต(ก่อนประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/๒๕๕8 จำนวน 100 คน เป็นเวลา 102 วันทำการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมือง จันทนิมิต ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือยื่นซองสอบราคาด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาทำการ ณ โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา) เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลายื่นซองสอบราคาโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา) จะไม่รับซองเสนอราคาอีกโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป “หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา” ณ โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต(ก่อนประถมศึกษา)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ..2๐๐.-.. บาท ได้ที่โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต(ก่อนประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๒-๕๒๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕8

ลงชื่อ นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้