Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเท​ศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย 7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #18

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
.............................................................................................................................
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ชั้น ๔
สภาเทศบาลเมทืองจันทนิมิต ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามวันและเวลาดังกลวส่าวขส้างต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้