Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #19

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
**************************************
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
๑. วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๗ รายการ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่…...๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘......ถึงวันที่…..๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘....ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ .....๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘…...ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา…..๑๐.๐๐…..น. เป็นต้นไป หรือเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ……...๒๐๐.-บาท ได้ที่กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ระหว่างวันที่…...๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘.....ถึงวันที่…..๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘.....หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ)………………………………..........
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้