Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองของเทศบาลเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศ​บาลเมืองของเทศบาลเมือง 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #265

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ดังนี้
๑. นายวัง แพ่งพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๒. นายนิเวศ อานามวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๓. นายเมธี รามนัฎ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๔. นายคะเชน เหล่ารักผล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๕. นายกิตติพันธ์ เกี้ยงกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๖. นายประวิทย์ศรีสุขวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๑
๗. น.ส.ไพรวัลย์ ประจำเรือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๘. นายสุรชัย อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๙. นายสุวิทย์ น้อยพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๐. นายนิมิต เจริญนิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๑. นายอมร อานามนารถ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๒. นายไกรวุฒิ คงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๒
๑๓. นายประสาน พรคต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๔. นายประสงค์ สินเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๕. นายสมัคร เฟื่องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๖. นายอนุชา วาศนราศี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๗. นายวิชัย ขุนวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขต ๓
๑๘. นางลัดดา ธรรมสวนิต ปลัดอำเภอประจำตำบลจันทนิมิต
๑๙. นายสวัสดิ์ ย่อทอง ประธานชุมชน ม.๑
๒๐. นายอุเทน ชมพู ประธานชุมชน ม.2
๒๑. นายอภิสิทธิ์ สิทธิเศรษฐ์ ประธานชุมชน ม.๓
๒๒. นายสกล ร้อยสา ประธานชุมชน ม.๔
๒๓. นายจิระพัชร์รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑
๒๔. นายนพดลสายคงดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒

/ ๒๕.นายคำนวณ...
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้