Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเ​บี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #269

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
.…………………...........………

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามนัยข้อ 7 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประกาศกำหนด โดยผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สูงอายุในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป นับถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2561 หรือเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วัน / เดือน / ปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)
1.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยกำหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ณ งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1 ห้องงานทะเบียนราษฎร

/ เทศบาล....
- 2 -


เทศบาลเมืองจันทนิมิต หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ทางเทศบาลได้กำหนดไว้ โดยให้เตรียมเอกสารและหลักฐานมาลงทะเบียน ดังนี้

2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (ทั้งผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจ)
2.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (ทั้งผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจ)
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจจะมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพแทนก็ได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองจันทนิมิต โทรศัพท์ 039 – 311073 ต่อ 213

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้