Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง​ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเ 7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #27

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนริมน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

**********************************

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เลขที่ ๔/๒๕๕๘)

ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๔. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
๖. คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาที่ลงทะเบียนและผ่านบัญชีการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP นำมายื่นพร้อมเอกสารต่างๆ กับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิต- ๒ -


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่....๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘....ระหว่างเวลา...๐๙.๐๐..น. ถึงเวลา..๐๙.๓๐..น...และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่....๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘...เวลา...๑๑.๐๐...น.. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่..๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘.ถึงวันที่...๒ มิถุนายน ๒๕๕๘...
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันและเวลาราชการ เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลายื่นซองสอบราคา เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะไม่รับซองเสนอราคาอีกโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่...๓ มิถุนายน ๒๕๕๘....ตั้งแต่เวลา…๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ…...๓๐๐.-……บาทได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ระหว่างวันที่....๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘.ถึงวันที่...๒ มิถุนายน ๒๕๕๘.... หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘


(ลงชื่อ)…………………………………….................
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้