Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศสบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัย

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศสบาลเมืองจันท​นิมิต สมัยสามัญ สมัย 1 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #287

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศสบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
.........................................................................................................................................
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
มีกำหนด ๓๐ วัน
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ และ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศสบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้