Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: รับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศ​บาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #291

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
........................................................................
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครพนักงานบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๓. ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดการจ้างเหมาแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ยื่นใบสมัครได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
ผู้ที่จะได้รับการจ้างต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครของเทศบาล พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และเอกสารต้องครบถ้วนในวันสมัคร ดังนี้
๑) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๒ รูป
๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๗) หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๗. กำหนดวันสัมภาษณ์
วันจันทร์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะจากการสรรหาและเลือกสรร เช่น การสัมภาษณ์ การทดลองปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติอื่นใด ตามที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตกำหนด
๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐. การทำสัญญาจ้าง
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจะพิจารณาทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรให้เข้าทำงาน ตามลำดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยบุคคลที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เข้ารับการจ้างงาน จะต้องมีผู้รับรองหรือผู้ค้ำประกันบุคคลเข้าทำงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ซี ๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้