Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาเทศ

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาเทศ 1 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #297

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 414
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑


(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต


............................................................................................................................................................................

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา
............................................................
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. ห้ามประชาชนโดยทั่วไป เข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น
๓. ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงน่ารังเกียจ
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หวังกระทำการให้เสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หวัง
จงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ห้ามนำอาวุธหรือของมีคมต่าง ๆ เข้าไปในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๕) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑(นายวัง แพ่งพันธ์) ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้