Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้ที่มาใช้บริก

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจและความ​คิดเห็นผู้ที่มาใช้บริก 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #302

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 400
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้ที่มาใช้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบที่ ๑)
............................................................

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับหมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการประเมินผลด้านความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้ประชาชนได้รับทราบ
บัดนี้ ได้สิ้นรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงสรุปผลการประเมิน ดังนี้

๑. งานกิจการพาณิชย์
- ในรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้มารับบริการงานกิจการพาณิชย์ จำนวน ๔๑ คน
สรุปผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ระดับ ๕ (มากที่สุด) ได้ระดับคะแนน ๓ คะแนน ร้อยละเฉลี่ย ๖๙.๓๑
๑.๑ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคคลที่ให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๙
๑.๒ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๓
๑.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๓
๑.๔ ด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวม มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๙

๒. งานทะเบียนราษฎร
- ในรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๓๐๐ คน
ผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ระดับ ๕ (มากที่สุด) ได้ระดับคะแนน ๓ คะแนน ร้อยละเฉลี่ย ๘๘.๒๕
/๒.๑ ด้านการให้...


-๒-

๒.๑ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคคลที่ให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๗
๒.๒ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๔
๒.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๔
๒.๔ ด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวม มีความพึงพอใจ ระดับ ๕ (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ ๙๕

จากผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้