Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ต.

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ต. 1 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #313

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 400
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น
บัดนี้ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้