Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ​ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที 1 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #314

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 400
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘พฤษภาคม๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๑(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้