Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งท

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งท 11 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #321

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 400
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
............................................................................................................................................................................................

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
.........................................................................................................................................................................................................

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (แก้ไข) ครั้งที่ ๔
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (แก้ไข) ครั้งที่ ๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (แก้ไข) ครั้งที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
..........................................................................................................................................................................................................
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้