Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า​ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #355

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 400
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
…………………………………………..
โดยที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๐๑๖๗ ลงวันที่๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเทศบัญญัติฯ แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้