Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (จ่าย

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น​พนักงานจ้างทั่วไป (จ่าย 5 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #373

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไปในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔,๘,๙,18,๑๙ และข้อ ๒๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
- บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่ง ภารโรง เลขที่ประจำตำแหน่ง ๑๕๕๙-๔จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็น...


(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปได้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัคร และให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
๔.๑ ใบสมัครตามแบบของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน ๑ ชุด
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกินหกเดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
4.6 สำเนาปริญญาบัตร สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.๙ และ สด.๔๓ หรือ สด.๘ (กรณีผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อตัว และหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

สำเนาบัตร...


๔.๙ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง (หนังสือรับรองบุคคล) จำนวน ๑ ฉบับ
โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า
4.๑๐ อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ,สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และหรือรถจักรยานยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นทุกกรณีทันที

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ ๑๐๐.- บาท

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรร ดังนี้
วิธีการประเมิน
จะประเมินสมรรถนะผู้สมัครโดยการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัคร และความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ประสบการณ์ อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเองเข้ากับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น ๑๐๐ คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
7.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จะต้องได้คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
7.2 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมสูง
ลงมาตามลำดับ กรณีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า
๗.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามี การสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต
๘.๒ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 256๒ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๔ เทศบาลเมืองจันทนิมิต


การประกาศ...


๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ 256๒ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต

๑๐. การทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับในบัญชี โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต โทรศัพท์ 0-393-1๔๘๗๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. 256๒


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้