Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ?

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดร​าคาจ้างก่อสร้างโครงการ? 7 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #467

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู และปรับปรุงถนนริมน้ำ บริเวณซอยโรงน้ำแข็ง - ปั้มน้ำมันเชลล์ หมู่ ๒ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู และปรับปรุงถนนริมน้ำ บริเวณซอยโรงน้ำแข็ง - ปั้มน้ำมันเชลล์ หมู่ ๒ ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู และปรับปรุงถนนริมน้ำ บริเวณซอยโรงน้ำแข็ง-ปั้มน้ำมันเชลล์ หมู่ ๒ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรูญ เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้