Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้ที่มาใช้บริก?

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจและความ​คิดเห็นผู้ที่มาใช้บริก? 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา #548

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้ที่มาใช้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)
.....................................................

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับหมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการประเมินผลด้านความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้ประชาชนได้รับทราบ
บัดนี้ ได้สิ้นรอบที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงสรุปผลการประเมิน ดังนี้
๑. งานกิจการพาณิชย์
- ในรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มีผู้มารับบริการงานกิจการพาณิชย์ จำนวน ๔๓ คน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙
๒. งานทะเบียนราษฎร
- ในรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๓๐๐ คน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้