Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤติ (BUSINES

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤติ (BUSINES 2 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา #558

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • New Member
  • จำนวนโพสต์: 16
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤต
(BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)
ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
............................................................

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวิกฤต และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต รวมทั้งจัดทำแผนดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมขององค์กรต่อสภาวะวิกฤต (BCP) นั้น

เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤต
(BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิตยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จึงประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤต
(BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E..._id=1359451850913557
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้