Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า​ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา #593

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Senior Member
  • จำนวนโพสต์: 54
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
…………………………………………..
โดยที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๐๖๘๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนา เทศบัญญัติฯ แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต


www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E..._id=1421190111406397
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้