Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ?

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้​าฟังการประชุมและการ? 3 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา #599

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Senior Member
  • จำนวนโพสต์: 54
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พ.ศ.๒๕๖๓
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๔ , หมวด ๙ ข้อ ๑๑๗ - ข้อ ๑๒๒ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓


(นายวัง แพ่งพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้