Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๔ โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ จำนวน ๔ โครงการ 2 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา #608

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Senior Member
  • จำนวนโพสต์: 63
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ของตัวเมืองจันทบุรีอย่างยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้นเทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เหตุผล เนื่องจากถนนตรีรัตน์ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พื้นที่พัฒนาสองข้างเป็นที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนสายหลักของพื้นที่เมืองจันทบุรี เนื่องจากเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ที่จะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยกายภาพของถนนส่วนใหญ่จะเป็นเกาะกลางแบบสี จึงทำให้พบปัญหาของการขับขี่บนเกาะกลางถนนเพื่อกลับรถ และเลี้ยวขวา เข้าสู่ซอยหรืออาคารข้างทาง ส่งผลให้มีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่เดินทางบนถนนตรีรัตน์และมีความเสี่ยงต่อการกระทำ ที่ผิดกฎหมายด้านการจราจร ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย
เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพิจารณาเพื่อปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป
- วัตถุประสงค์
๑) ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายบนถนนตรีรัตน์อันเกิดจากรถยนต์ที่ทำการเลี้ยวตัดเกาะกลางถนนแบบสี
๒) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ที่สัญจรบนถนนตรีรัตน์และรถยนต์ที่จะทำการเลี้ยวตัดเกาะกลางแบบสีเพื่อเข้าเคหะสถานหรือเส้นทางย่อย
๓) รถยนต์ที่สัญจรบนถนนตรีรัตน์สามารถใช้ความเร็วตามปกติที่กฎหมายกำหนดได้ ทำให้ลดการชะลอตัวบนช่วงถนนหรือช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนตรีรัตน์ได้

/๒.สาระสำคัญ...
- ๒ -
๒. สาระสำคัญของโครงการ
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว จากประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีเป็นชุมชนหัวเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาผ่านยุคสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมืองเก่าได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นริมแม่น้ำจันทบุรี เนื่องจากต้องใช้แม่น้ำเป็นทางสัญจรในการค้าขาย การเดินทางขนส่ง รวมทั้งใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จากยุคสมัยทีผ่านมาและเป็นเวลาอันยาวนานชุมชนจึงได้พัฒนาการเดินทางขนส่งทางบกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นทางหลักและได้ทิ้งร่องรอยของสถาปัตยกรรมในส่วนตัวเมืองเก่าทั้งในส่วนอาคารพาณิชยกรรม อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสถานที่ราชการและศาสนสถานรอบ ๆ เมืองเก่า ซึ่งมีรูปแบบ จีน ไทย ยุโรป ผสมผสานกันอย่างสวยงาม รวมทั้งชุมชมเมืองเก่าริมแม่น้ำจันทบุรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เขตตัวเมืองมีความเจริญเติบโตและขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนพาณิชยกรรม ส่วนที่พักอาศัย รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความแออัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง เกิดชุมชนใหม่ขึ้นรอบ ๆ ตัวเมืองเก่าจนทำให้เกิดปัญหาด้านการสัญจรหนาแน่นทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรบนถนนตรีรัตน์ เลือกที่จะ ไม่ปฏิบัติติตามกฎหมายเพื่อลดเวลาในการเดินทาง โดยมิได้คำนึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่มี ทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์เพื่อลดลดการกระทำผิดกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งของเมืองจันทบุรี
จากที่กล่าวมา เมื่อศึกษาสภาพโดยรวมของเขตตัวเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตัวเมืองจันทบุรีมีการพัฒนาที่ดีแต่ขาดการพัฒนาที่ยังขาดความปลอดภัยในบางส่วน จึงเกิดแนวความคิดการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและทำให้เมืองเป็นเมืองที่มีศักยภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
๓. ผู้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ที่จะดำเนินการ
พื้นที่บนถนนตรีรัตน์ช่วงบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดกับถนนจันทนิมิต 2 ถึงช่วงประมาณ ถนนซอยทางเข้า-ออกโรงพยาบาลสิริเวช ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 235 เมตร โดยมีความกว้างประมาณ 4 เมตร

/ ๕.ขั้นตอน...
- ๓ -
๕. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์ช่วงบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดกับถนนจันทนิมิต 2 ถึงช่วงประมาณถนนซอยทางเข้า-ออกโรงพยาบาลสิริเวช ซึ่งมีระยะทางประมาณ 235 เมตร ใช้ระยะเวลา ๑๒๐ วัน
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
6.1 ได้เกาะกลางถนนแบบเสาจราจรล้มลุกระยะทางประมาณ 235 เมตร
6.2 เพิ่มศักยภาพความเป็นเมืองน่าอยู่ในเขตตัวเมืองจันทบุรี และเป็นการลดการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายบนถนนตรีรัตน์
๗. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
7.1 ผลกระทบทางด้านการจราจร อาจเกิดปัญหาด้านการจราจรไม่สะดวก หรือติดขัดบ้าง ขณะก่อสร้าง
7.2 มาตรการป้องกัน วางแผนจัดการจราจรขณะก่อสร้าง โดยประสานงานกับตำรวจจราจร และให้ทำการก่อสร้างเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในเวลากลางคืน
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นแบบการประชุมปรึกษาหารือ โดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับ
คนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ของตัวเมืองจันทบุรีอย่างยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้นเทศบาล เมืองจันทนิมิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เหตุผล เนื่องจากถนนตรีรัตน์ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี พื้นที่พัฒนาสองข้างเป็นที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนสายหลักของพื้นที่เมืองจันทบุรี เนื่องจากเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ที่จะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกทั้งด้วยกายภาพของถนนตรีรัตน์มีขนาดกว้าง การเดินเท้าสัญจรระหว่างสองฝั่งของถนน ไม่มีสะพานลอยสำหรับคนเดินข้าม ส่งผลให้มีความไม่สะดวกและมีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่เดินเท้าเพื่อสัญจรข้ามสองฝั่งถนนตรีรัตน์ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย
เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพิจารณาเพื่อก่อสร้างสะพานลอยสำหรับ คนเดินข้าม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และเป็นเมือง น่าอยู่ต่อไป
- วัตถุประสงค์
๑) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างคนเดินข้ามถนนและรถยนต์ที่สัญจรบนถนนตรีรัตน์
๒) รถยนต์ที่สัญจรบนถนนตรีรัตน์สามารถใช้ความเร็วตามปกติที่กฎหมายกำหนดได้ ทำให้
ลดการชะลอตัวบนช่วงถนนหรือช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนตรีรัตน์ได้
๒ .สาระสำคัญของโครงการ
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จากประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีเป็นชุมชนหัวเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาผ่านยุคสมัย
/ธนบุรี....
- ๒ -

ธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมืองเก่าได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นริมแม่น้ำจันทบุรี เนื่องจากต้องใช้แม่น้ำเป็นทางสัญจรใน
การค้าขาย การเดินทางขนส่ง รวมทั้งใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จากยุคสมัยทีผ่านมาและเป็นเวลาอันยาวนานชุมชนจึงได้พัฒนาการเดินทางขนส่งทางบกเพิ่มมากขึ้น
จนเป็นทางหลักและได้ทิ้งร่องรอยของสถาปัตยกรรมในส่วนตัวเมืองเก่าทั้งในส่วนอาคารพาณิชยกรรม อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสถานที่ราชการและศาสนสถานรอบ ๆ เมืองเก่า ซึ่งมีรูปแบบ จีน ไทย ยุโรป ผสมผสานกันอย่างสวยงาม รวมทั้งชุมชมเมืองเก่าริมแม่น้ำจันทบุรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เขตตัวเมืองมีความเจริญเติบโตและขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนพาณิชยกรรม ส่วนที่พักอาศัย รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความแออัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง เกิดชุมชนใหม่ขึ้นรอบ ๆ ตัวเมืองเก่าจนทำให้เกิดปัญหาด้านการสัญจรหนาแน่น ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการสัญจรของคนในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งถนนตรีรัตน์ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
จากที่กล่าวมา เมื่อศึกษาสภาพโดยรวมของเขตตัวเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตัวเมืองจันทบุรีมีการพัฒนาที่ดีแต่ขาดการพัฒนาที่ยังขาดความปลอดภัยในบางส่วน จึงเกิดแนวความคิดในการก่อสร้างสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและทำให้เมืองเป็นเมืองที่มีศักยภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
๓. ผู้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ที่จะดำเนินการ
พื้นที่บนทางเท้าของถนนตรีรัตน์ บริเวณใกล้กับทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดกับถนนจันทนิมิต 2
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีความกว้างของทางเดินประมาณ 1.4 เมตร ยาวประมาณ 29.4 เมตร และมีความยาวของทางขึ้น-ลงสะพานลอยประมาณ 13.4 เมตร ของทั้งสองฝั่ง บนถนนตรีรัตน์
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ บริเวณใกล้กับทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดกับถนนจันทนิมิต 2 ซึ่งมีความกว้างของทางเดินประมาณ 1.4 เมตร ยาวประมาณ 29.4 เมตร และมีความยาวของทางขึ้น-ลงสะพานลอยประมาณ 13.4 เมตร ของทั้งสองฝั่งบนถนนตรีรัตน์ ใช้ระยะเวลา ๑๖๕ วัน
/ ๖. ผลผลิต...
- ๓ -
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
6.1 ได้สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ ความยาว 29.4 เมตร
6.2 เพิ่มศักยภาพความเป็นเมืองน่าอยู่ในเขตตัวเมืองจันทบุรี และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้คนที่ต้องการเดินข้ามระหว่างสองฝั่งถนนตรีรัตน์
๗. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
7.1 ผลกระทบทางด้านการจราจร อาจเกิดปัญหาด้านการจราจรไม่สะดวก หรือติดขัดบ้าง มลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ขณะก่อสร้าง
7.2 มาตรการป้องกัน วางแผนจัดการจราจรขณะก่อสร้าง โดยประสานงานกับตำรวจจราจร และจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละออง เช่น จัดหาอุปกรณ์คลุม และให้ทำการก่อสร้างเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในเวลากลางคืน
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นแบบการประชุมปรึกษาหารือ โดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของตัวเมืองจันทบุรีอย่างยั่งยืนขึ้น ดังนั้นเทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑.เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เหตุผล เนื่องจากทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2 ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นสามแยก แต่หากมีการพัฒนาโครงการ เซ็นทรัลพลาซา จันทบุรี แล้วเสร็จ จะเกิดการสัญจรจากรถยนต์จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเตรียมการปรับปรุงไว้เพื่อรองรับการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทางเข้า-ออกหลัก (ประตู 1) จะถูกเชื่อมกับทางแยกดังกล่าว ทำให้มีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนเป็นสี่แยก หากไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้กับทิศทางที่เกิดขึ้นใหม่นั้น จะทำให้รถที่เข้าไปใช้งานต้องไปกลับรถบริเวณแยกไผ่ล้อมและบริเวณคลองภักดีรำไพ ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีการจราจรที่ติดขัด ส่งผลกระทบด้านการจราจรเป็นวงกว้าง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย
เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพิจารณาเพื่อปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป
- วัตถุประสงค์
๑) ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนตรีรัตน์ขณะที่เกิดห้างสรรพสินค้าในบริเวณดังกล่าว
๒) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ที่สัญจรบนถนนตรีรัตน์และรถยนต์ที่จะทำการกลับรถที่มี
มากขึ้น
/ ๒.สาระ....

- ๒ -
๒. สาระสำคัญของโครงการ
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว จากประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีเป็นชุมชนหัวเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาผ่านยุคสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมืองเก่าได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นริมแม่น้ำจันทบุรี เนื่องจากต้องใช้แม่น้ำเป็นทางสัญจรในการค้าขาย การเดินทางขนส่ง รวมทั้งใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จากยุคสมัยทีผ่านมาและเป็นเวลาอันยาวนานชุมชนจึงได้พัฒนาการเดินทางขนส่งทางบกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นทางหลักและได้ทิ้งร่องรอยของสถาปัตยกรรมในส่วนตัวเมืองเก่าทั้งในส่วนอาคารพาณิชยกรรม อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสถานที่ราชการและศาสนสถานรอบ ๆ เมืองเก่า ซึ่งมีรูปแบบ จีน ไทย ยุโรป ผสมผสานกันอย่างสวยงาม รวมทั้งชุมชมเมืองเก่าริมแม่น้ำจันทบุรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เขตตัวเมืองมีความเจริญเติบโตและขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนพาณิชยกรรม ส่วนที่พักอาศัย รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความแออัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง เกิดชุมชนใหม่ขึ้นรอบ ๆ ตัวเมืองเก่าจนทำให้เกิดปัญหาด้านการสัญจรหนาแน่นซึ่งเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย และหนึ่งในปัจจัยดังกล่าวคือรถที่ไม่สามารถเข้าไปยังเส้นทางหรือสถานที่ต้องการได้เลย แต่ต้องเดินไกลขึ้นเพื่อไปกลับรถให้เข้าถึง จุดหมายปลายทางได้ ในกรณีที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นอยู่จะทำให้เกิดการติดขัดของถนนเส้นนั้น ๆ เป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของเมืองจันทบุรีอีกด้วย
จากที่กล่าวมา เมื่อศึกษาสภาพโดยรวมของเขตตัวเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตัวเมืองจันทบุรีมีการพัฒนาที่ดีแต่ขาดการพัฒนาที่ยังขาดความสะดวกและปลอดภัยในบางส่วน จึงเกิดแนวความคิดในการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2 เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและทำให้เมืองเป็นเมืองที่มีศักยภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
๓. ผู้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ที่จะดำเนินการ
พื้นที่บริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดกับถนนจันทนิมิต 2 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๕.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดกับถนนจันทนิมิต 2
/ซึ่งจะเปลี่ยน...
- ๓ -

ซึ่งจะเปลี่ยนจากสามแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ใช้ระยะเวลา ๑๒๐ วัน
๖.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
6.1 ได้สี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนตรีรีตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2
6.2 เพิ่มศักยภาพความเป็นเมืองน่าอยู่ในเขตตัวเมืองจันทบุรี และเป็นการลดความหนาแน่น บนถนนอันก่อให้เกิดการจราจรที่ติดตัดบนถนนตรีรีตน์
๗.ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
7.1 ผลกระทบทางด้านการจราจร อาจเกิดปัญหาด้านการจราจรไม่สะดวก หรือติดขัดบ้าง มลพิษทางเสียง ขณะก่อสร้าง
7.2 มาตรการป้องกัน วางแผนจัดการจราจรขณะก่อสร้าง โดยประสานงานกับตำรวจจราจร และให้ทำการก่อสร้างเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในเวลากลางคืน
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นแบบการประชุมปรึกษาหารือ โดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น


ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทาง บนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทางบนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของตัวเมืองจันทบุรีอย่างยั่งยืนขึ้น ดังนั้นเทศบาลเมืองจันทนิมิตจึง มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เหตุผล เนื่องจากบริเวณถนนตรีรัตน์ ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งบนถนนดังกล่าวให้เป็นศูนย์การค้า ซึ่งจะมีคนจำนวนไม่น้อย เข้ามาเพื่อใช้บริการในพื้นที่ จึงอาจจะมีรถเพื่อเข้ามาใช้งานในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีหรือสนับสนุนให้คนเลือกใช้วิธีการเดินทางอื่น ๆ จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีการจราจรที่ติดขัด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย
เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานมีความสะดวกสบายและลดการใช้งานของรถยนต์ส่วนบุคคล จึงพิจารณาเพื่อก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทางบนถนนตรีรัตน์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป
- วัตถุประสงค์
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลในบริเวณดังกล่าว
๒) เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนตรีรัตน์
๒. สาระสำคัญของโครงการ
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว จากประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีเป็นชุมชนหัวเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาผ่านยุคสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมืองเก่าได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นริมแม่น้ำจันทบุรี เนื่องจากต้องใช้แม่น้ำเป็นทางสัญจรใน
/ การค้าขาย....
- ๒ -
การค้าขาย การเดินทางขนส่ง รวมทั้งใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จากยุคสมัยทีผ่านมาและเป็นเวลาอันยาวนานชุมชนจึงได้พัฒนาการเดินทางขนส่งทางบกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นทางหลักและได้ทิ้งร่องรอยของสถาปัตยกรรมในส่วนตัวเมืองเก่าทั้งในส่วนอาคารพาณิชยกรรม อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสถานที่ราชการและศาสนสถานรอบ ๆ เมืองเก่า ซึ่งมีรูปแบบ จีน ไทย ยุโรป ผสมผสานกันอย่างสวยงาม รวมทั้งชุมชมเมืองเก่าริมแม่น้ำจันทบุรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เขตตัวเมืองมีความเจริญเติบโตและขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนพาณิชยกรรม ส่วนที่พักอาศัย รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความแออัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง เกิดชุมชนใหม่ขึ้นรอบ ๆ ตัวเมืองเก่าจนทำให้เกิดปัญหาด้านการสัญจรหนาแน่นซึ่งเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย และหนึ่งนั้นคือการใช้ระบบรถโดยสารสาธารณะน้อยเกินไป ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ดี และมีความสะดวกสบาย น่าใช้งาน จะเป็นการป้องกันปัญหาในด้านการจราจรให้ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของเมืองจันทบุรีอีกด้วย
จากที่กล่าวมา เมื่อศึกษาสภาพโดยรวมของเขตตัวเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตัวเมืองจันทบุรีมีการพัฒนาที่ดีแต่ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเกิดแนวความคิดในการก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทางบนถนนตรีรัตน์ เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและทำให้เมืองเป็นเมืองที่มีศักยภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
๓. ผู้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ที่จะดำเนินการ
พื้นที่บริเวณทางเท้าถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะมีความยาวสำหรับรอจอดประมาณ 36 เมตร
๕. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
โครงการก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทางความยาวประมาณ 36 เมตร ใช้ระยะเวลา ๑๒๐ วัน
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
6.1 ได้จุดจอดป้ายรถประจำทางบนถนนตรีรัตน์
6.2 เพิ่มศักยภาพความเป็นเมืองน่าอยู่ในเขตตัวเมืองจันทบุรี และเป็นการลดความหนาแน่นบนช่วงถนนอันก่อให้เกิดการจราจรที่ติดตัดบนถนนตรีรีตน์
/ ๘.ผลกระทบ...

- ๓ -
๘. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
7.1 ผลกระทบทางด้านการจราจร อาจเกิดปัญหาด้านการจราจรไม่สะดวก หรือติดขัดบ้าง มลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ขณะก่อสร้าง
7.2 มาตรการป้องกัน วางแผนจัดการจราจรขณะก่อสร้าง โดยประสานงานกับตำรวจจราจร และจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละออง เช่น จัดหาอุปกรณ์คลุม และให้มีการก่อสร้างเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในเวลากลางคืน
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นแบบการประชุมปรึกษาหารือ โดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต


www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E..._id=1464628840395857
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้