Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา​ทำความสะอาดอาคาร และบริ 7 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #63

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต อาคารศูนย์ป้องกันฯ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

**********************************

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา
ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต อาคารศูนย์ป้องกันฯ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ราคากลางของงานจ้างเหมาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๕,๑๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่น ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน ๘ หน้า)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๖. ผู้เสนอราคาที่ลงทะเบียนและผ่านบัญชีการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP นำมายื่นพร้อมเอกสารต่างๆ กับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิต


-๒-

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่...๘ กันยายน ๒๕๕๘…ถึงวันที่.... ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันและเวลาราชการเมื่อพ้นกำหนดวันและเวลายื่นซองสอบราคา เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะไม่รับซองเสนอราคาอีกโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่…....๒๓..กันยายน..๒๕๕๘…...ตั้งแต่เวลา…..๐๙.๐๐ น.......เป็นต้นไป หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ…๒๐๐.-…บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ระหว่างวันที่…๘ กันยายน ๒๕๕๘…ถึงวันที่.... ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ … หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้