Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตครั้งแรก

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทน​ิมิตครั้งแรก 1 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #654

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตครั้งแรก
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลเมือง
ครั้งแรก ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ㆍ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุสภาเทศบาลเมือง
ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๔
(นายฤหัส ไชยศักดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

www.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1617380605120679
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้